home sitemap contact us  
Foldal arrow Publikcik arrow Orvosok jogai
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
Orvosok jogai Nyomtats E-mail
Az orvosnak is vannak jogai, annak ellenére, hogy errl soha nem beszélünk!
2005.06.04.
 
Kétségtelen, hogy a hatályos Egészségügyi törvény nagyon szkmarkú az egészségügyi dolgozók jogait illeten, azonban nem árt tisztába lenni azzal, hogy meghatározott feltételek fennállása esetén orvos ezekkel élhet! Az orvos-beteg kapcsolat mellérendelt kapcsolat, de ez nem egyenl jogokat-kötelezettségeket takar! Jogok vonatkozásában a mérleg a beteg, kötelezettségek tekintetében az orvos oldalára billen el! Az gyógyítás során az orvos és a beteg értékrendje, világnézete, vallási meggyzdése szembe kerülhet, de ezeket félre kell tennie az orvosnak sürgs szükség esetén! Az orvos jogok érvényesülésérl röviden elmondhatjuk, hogy kivétel nélkül valamilyen megszorítással érvényesülnek!

Legfontosabb a gyógyítás szabadságának a joga: az orvos a szakmai szabályok, a tudomány által széles elfogadott és ismert vizsgálati és terápiás módszerek közül szabadon választhat, oly módon hogy az megfeleljen a szakmai irányelveknek. Csak olyan módszer jöhet szóba, melyben a kezelorvos gyakorlattal bír. Amennyiben jártassága hiányzik, vagy a megfelel tárgyi és személyi feltételek hiányoznak, jogosult más intézetbe küldeni a beteget még akkor is, ha a beteg ennek ismeretében kifejezett hozzájárulását adta a beavatkozás vagy vizsgálat elvégzéséhez. Az orvos jogosult, -de nem minden esetben köteles - hogy megfelel tárgyi és személyi feltételek, jártasság hiánya esetében egy adott beavatkozást elvégezzen, ha az a beteg életét megmenti, vagy azt sürgs szükség indokolja (pl. pericardium tamponádnál annak lecsapolása, conicotomia elvégzése). A gyógyítás során alkalmazott módszerek korlátja, hogy csak azok között választhat az orvos, amelyek alkalmazása kisebb kockázattal jár, mint annak elmaradása, illetve a kockázat vállalásnak alapos oka kell hogy legye. Az orvos olyan módszert is alkalmazhat, amelynél meghatározott betegségek kezelésére korszerbb eljárás is van, és általánosan már a korszerbb eljárást alkalmazzák. Ez utóbbi eljárásnak a mellzése még nem jelent mhibát, illetleg nem jelenti azt, hogy ezáltal az orvos feltétlenül mulasztást követett el. Az orvos azonban köteles indokolni, hogy miért alkalmazza a nagyobb kockázattal járó gyógymódot. Összefoglalva: az orvos a gyógykezelés során szabadon dönthet az alkalmazott módszerekrl azzal, hogy az a beteg számára a legelnyösebb és a legjobb legyen, és ahhoz a beteg beleegyezését adja. Tehát a beteg önrendelkezési joga az orvos gyógyítás szabadságának jogát korlátozza, hiszen ennek értelmében  a beteg szabadon dönthet arról, hogy melyek azok a beavatkozások amelyeket elfogad, és melyek azok amelyeket elutasít.
Az orvos a beteg vizsgálatát akkor jogosult megtagadni, ha más beteg sürgs ellátása miatt akadályozva van,  ha egészségi állapota miatt vagy egyéb gátló körülmény miatt fizikailag alkalmatlan. Ez utóbbi nem csak az orvos, hanem a beteg érdekét is szolgálja. Amennyiben az orvos fizikailag alkalmatlan állapotban van, nem elvárható, hogy betegvizsgálatot végezzen. Az orvos és a beteg személyes kapcsolata, ami akár baráti érzelmi, családi kapocs is lehet indoka a vizsgálat megtagadásának azzal a feltétellel, hogy az érintettel közli, hogy forduljon más orvoshoz, vagy más orvoshoz irányítja. Ha a beteg, az orvosa élete, egészsége, testi épsége ellen elkövetett cselekmény után ismét az érintett orvoshoz fordul érthet, ha a beteget megvizsgálni nem akarja. Ilyen esetben is köteles t más orvoshoz irányítani. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a veszélyeztet sért magatartásra a betegség vezetett. Ilyen esetben célszer, ha az orvos a vizsgálatnál nincs egyedül a célból, hogy szükség esetén segítséget kérjen. Ebben az esetben az orvos jogosult megtagadni a beteg azon  kérését, hogy vizsgálatánál az orvoson és betegen kívül más ne legyen jelen. Természetesen ebben az esetben is ésszerbb, ha a beteg vizsgálatát és ellátását más orvos végzi el, azonban a jelen egészségügyi helyzetben, különösen ügyeleti idben nehezen képzelhet el az, hogy két ügyeletes orvos legyen egyidejleg jelen. Az orvos érdekét is figyelembe kell venni, azonban a beteg érdeke elsbbséget élvez! Jelen esetben két jog ütközik! A beteg joga a vizsgálathoz és ellátáshoz és az orvos joga az ellátás megtagadásához!  Példaként említhet olyan pszichiátriai megbetegedés, ami miatt a beteg akár az orvosa életét, egészségét, testi épségét veszélyezteti és korábban
Amennyiben a betegvizsgálatot az orvos elvégezte az ellátás megtagadása akkor jogszer, ha a beteg állapota nem igényel egészségügyi ellátást, vagy a beteg által kért kezelés szakmailag indokolatlan, illetve az ellátáshoz szükséges szalmai, tárgyi, személyi feltételek hiányoznak. Amennyiben az ellátás jogszabályba ütközik, vagy azzal az orvos bncselekményt valósítana meg, köteles annak elvégzését megtagadni! Az ellátás megtagadása az adott esetre vonatkozik, és nem lehet egy késbbi indokolt ellátástól elzárkózni. Különösen nem megengedett nemre, fajra, felekezetre való hovatartozás miatt az ellátást megtagadni! Az orvos vallási meggyzdése, vagy erkölcsi felfogása miatt az ellátás megtagadható, ha ezzel e beteget nem teszi ki maradandó egészségkárosodás vagy életet veszélyeztet állapotnak. Ez utóbbi eset leggyakoribb példája a mvi terhesség megszakítás kérdése. Amennyiben az abortusz elvégzése azonnali beavatkozást igényel, annak elvégzése nem tagadható meg. Más a helyzet abban az esetben, ha a terhesség megszakításra a n külön kérése alapján kerül sor a 12. hét eltt. Ekkor az orvos a meggyzdésére, vallási nézetére hivatkozva annak elvégzését megtagadhatja. Miért nem merült fel ez utóbbi kérdés problémaként napjainkban? Tekintettel arra, hogy az abortuszra a terhesség diagnosztizálását követen engedély birtokában eljegyzés alapján kerül sor. Másik kardinális kérdés joga van e az orvosnak ahhoz, hogy betege vallási meggyzdése miatt a transzfúziótól eltekintsen a beteg által a mtét eltt elkészített nyilatkozat alapján? Amennyiben a transzfúzió adása szakmailag indokolt és annak elmaradása súlyos, beláthatatlan következményekhez vezet, az orvos joga és kötelezettsége, hogy a beteg által a mtétet megelzen leírt, a transzfúzió megtagadását magába foglaló nyilatkozat figyelembe vételétl eltekintsen. Az ellátás visszautasítása szigorúan jogilag szabályozott, és az utóbbi esetben ennek feltételei nem állnak fenn.
Ugyancsak az ellátás megtagadása joga illeti az orvost, ha a beteg együttmködési kötelezettségét súlyosan megszegi. A beteg együttmködési kötelezettségébe tartoznak többek között: 1.) tájékoztatassa orvosát mindarról a tényrl saját bekezdésével kapcsolatban, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertz betegségekrl 2.) betartsa a gyógyintézet házirendjét, a gyógykezelésével kapcsolatos rendelkezéseket, és a gyógyintézet házirendjét. Az egészségi állapottal kapcsolatos adatok elhallgatása így különösen a fertz betegségrl való nem tájékoztatás ugyan az ellátó egészségét veszélyeztet magatartás, még sem indok az ellátás megtagadására. Véleményem szerint ez nem helyes, hiszen az egészségügyi ellátásban részt vev személyzet is ember. Egy esetleges olyan fertzés amely elkerülhet lenne, ha a betegek e tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tennének.
Abban az esetben azonban, ha a beteg a házirendet súlyosan megszegi, a kezelést rendszeresen megszegi, az orvos a további ellátást megtagadhatja feltéve, hogy a beteg élete nincs veszélyben és tájékoztatja arról, hogy melyik intézetbe fordulhat további ellátásért.
Ugyancsak jogok közé sorolandó a szakmai továbbképzéshez való jog, azonban ez sem fogható fel csupán jognak, hiszen az kötelessége is az orvosnak.
Ugyancsak a jogok között említend a munkához, és ennek megfelel bérhez való jog, valamint a rekreáció, mely a mai napig sem érvényesülhet maradéktalanul.


 
 
   
Back Top