home sitemap contact us  
Foldal arrow Publikcik arrow GT Mdosts
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
GT Mdosts Nyomtats E-mail
Újabb jogszabályi Módosítások!
Kérjük a Paragrafus rovat olvasása esetén a mellékletet feltétlenül olvassák el! (Melléklet  a Családorvosi Fórum 2007. évi Júliusi számához

Tisztelt Olvasók,

A kötelez cégmódosításra vonatkozó cikk közleményre történt leadását követen fogadta el a Parlament azt a Törvényt, amely 2007. szeptember 01. napján lép hatályba, és módosítja a 2006. évi IV és V. törvénybl kiemelt rendelkezések egy részét, amelyet a jelen kiadványunk Paragrafus rovatában közzétettünk. 


A cikkben leírtakkal ellentétben, az új társasági törvényre történ áttérés határidejét kitolták 2008. július 01- napjára. Kizárólag a Cég döntésén múlik, hogy Társasági Szerzdését mikor módosítja e határidn belül.
Amennyiben a Társasági szerzdés módosítását kizárólag a korábbi jogszabály miatt az indokolná, hogy a szerzdés általános hivatkozásként az 1997. évi Társasági törvényre utal, abban az esetben módosítás nem szükséges.
Ugyancsak nem indokolja a módosítást az, ha a Közkereseti Társaság és a Betéti Társaság hivatkozásaiban a taggylésrl rendelkezik tagok gylése helyett.
Amennyiben nincs szükség a Társasági Szerzdés módosításra, abban az esetben a társaság errl a tényrl illeték és közzétételi díj megfizetése nélkül tájékoztatja a Cégbíróságot arról, hogy a Társasági Szerzdés módosítására nincs szükség, illetve arról, hogy a Társaság a 2006. évi IV tv rendelkezéseinek megfelelen mködik.
Amennyiben a társaság nem tesz eleget a törvény által elírt kötelezettségének annak ellenére, hogy Társasági Szerzdése, Alíptó Okirata Alapszabálya nem harmonizál a 2006. évi IV. törvénnyel, abban az esetben is köteles a 2006. évi IV törvényt alkalmazni a mködése során, azonban a hivatalból való megszüntetéssel már nem kell számolni.

A fentieken túlmenen újabb módosítások lépnek hatályba 2007.szeptember 01. napjától. A lényegesebb változásokat csokorba szedtük.

A vezet tisztségvisel esetében e minségében  - ha a társasági szerzdés eltéren nem rendelkezik - nem láthatja el munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve a közkereseti és a betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja.

Új Kft alapításánál a minimális törzstke 500.000,-Ft az eddigi minimális 3.000.000,-Forintos törzstke helyett.

Korábban ha egyszemélyes társaságot alapítottak, akkor a teljes törzstkét a társaság rendelkezésére kellett bocsátani. 2007. szeptember 01. napjától egyszemélyes társaság alapítása esetén a Cégbírósághoz történ bejelentés eltt a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani, illetve a pénzbeli hozzájárulás tekintetében az alapító okirat ilyen rendelkezése esetén elegend százezer forint pénzbeli hozzájárulásnak a cég javára történ befizetése.

Ugyancsak új lehetség, hogy a Társaság székhelyeként annak az  ügyvédnek ügyvédi irodának a székhelye is bejegyezhet, aki a cég megbízásából gondoskodik a cég hivatalos iratainak az átvételérl érkeztetésérl, rzésérl rendelkezésre tartásáról, továbbá a székhellyel kapcsolatos egyéb teendkrl. Un. székhelyszolgáltatás jogintézménye.  Tehát a cég székhelye és a központi ügyintézés helye nem feltétlenül ugyanaz. A továbbiakban meg kell jelölni a társasági szerzdésben a központi ügyintézés helyét. A székhely egyben a központi ügyintézés helye is lehet.

Az okiratszerkeszt és az azt ellenjegyz (alapító okiratot elkészít vagy azt módosító) ügyvédnek lehetsége van arra, hogy az aláírás-mintát ellenjegyezze. Az ügyvéd az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesít okiratát vagy a létesít okirata módosítását is készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi.

Amennyiben a törvény a céget közvetlenül kötelezi arra, hogy a Cégközlönyben közleményt tegyen közzé, a cég választása szerint e kötelezettségének a cég honlapján való - e törvény szerinti - közzététellel is eleget tehet.

A 6. pontban rögzítettek esetén a cég köteles honlapot mködtetni. Amennyiben amennyiben a cég a honlapját már nem kívánja fenntartani, köteles ezt a tényt a cégbíróságnak bejelenteni, kérve a honlapra és a honlapon való közzétételre vonatkozó adatok törlését. A bejelentéshez - elektronikus formában, külön jogszabályban meghatározott módon - köteles csatolni a korábban a honlapján közzétett közleményeit a cégiratok között való elhelyezés céljából. A cég honlapján történ közzététel részletes szabályait rendelet állapítja meg.


 
 
   
Back Top