home sitemap contact us  
Foldal arrow Cikkek arrow A nem-konvencionlis tevkenysg jogszer folytatsa
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
A nem-konvencionlis tevkenysg jogszer folytatsa Nyomtats E-mail

A nem-konvencionális tevékenység jogszer folytatása
Dr. Kismarton Judit

 Megjelenés Helye: Családorvosi Fórum

A nem-konvencionális eljárások alkalmazása során a betegjogok, a tájékoztatási és dokumentációs kötelezettség, valamint az ellátást végz személyek jogai és kötelezettségei tekintetében az Egészségügyi törvény II.(A betegek jogai és kötelezettségei) és VI. (Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei) fejezetekben foglaltakat kell megfelelen alkalmazni
A nem-konvencionális tevékenységet végz személyek és szervezetek az egészségügyi dolgozókra vonatkozó jogszabályok és etikai normák szerint mködnek.

Fentiek kiemelése a cikk kezdet kezdetén azért szükséges, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a komplementer medicina gyakorlói abban a tévedésben vannak, hogy tevékenységük gyakorlása során, a hatályos Egészségügyrl szóló törvény fentiekben megjelölt fejezetei nem, vagy csak bizonyos mértékben vonatkoznak rájuk.
A tudományosan megalapozott orvoslás is a természetgyógyászatból fejldött ki, bevált módszereit mint a múltban, jelenleg is alkalmazza. Hazánkban is – hasonlóan a környez országokhoz - egyre népszerbb a nem konvencionális orvoslás iránti igény a lakosság részérl. Ennek számos és egyáltalán nem elítélhet oka van.  Ha a beteg kezelése a bizonyítékokon alapuló orvoslás ellenére sem javul, mindent elkövet a gyógyulás reményében. Ugyancsak sokan fordulnak nem hagyományos orvosláshoz annak reményében, hogy „más” módon érjenek el állapotjavulást. (esetleg annak reménye csillan fel, hogy elkerülhetik a komoly mellékhatást okozó készítmények szedését, vagy éppen gyógyszerek szedése nélkül lefogynak)
Amíg a hivatalos orvoslás számára megoldatlan problémák léteznek, azaz gyógyíthatatlan betegségek és kielégítetlen igények vannak és lesznek, amíg az emberközpontú orvoslás maradéktalanul meg nem valósul, s amíg a hivatalosnak és hatékonynak elfogadott gyógyításnak van egyáltalán alternatívája, addig a betegeknek a tradicionális eljárások felé való fordulása érthet és magyarázható. Lehetvé kell tenni ezek elérhetségét, szabályozottan és ellenrzötten. Gátat kell ugyanakkor szabni a lakosság és a beteg ember bizalmával, hiszékenységével visszaél, a nem megfelel informáltságot kihasználó kuruzslásnak, s valamennyi tisztességtelen, nyerészked, demagóg törekvésnek."(ETT állásfoglalás szó szerinti idézete)
Ma már széles körben elfogadott és támogatott vélemény, hogy a „based evidence medicine” mellett létjogosultsága van a tradicionális gyógyászatnak is, a kett nem zárja ki egymást. WHO felmérések szerint a természetgyógyászati kezelést legalább egy alkalommal egy adott évben igénybe vevk egyes Európai Unios tagállamokban a populáció akár 70-80 %-át is kiteszik. Ez az adat is azt mutatja, hogy foglalkozni kell a komplementer medicina kérdésével.
A nem-konvencionális eljárások az egészség és betegség eltér szemléletén, a konvencionális, természettudományosan megalapozott eljárásoktól eltér megközelítésbl ered módszereken alapulnak, amelyek - a külön jogszabályban foglaltak szerint - a konvencionális gyógyítási módszereket kiegészít, meghatározott esetekben helyettesít eljárások. A nem-konvencionális eljárások célja az egészségi állapot kedvez befolyásolása, a betegségek megelzése, valamint az egészséget veszélyeztet, illetve károsító tényezkkel szembeni védekezés lehetvé tétele
A nem konvencionális kezelés adott területére szakképesítést szerzett nem orvos személy az orvos foglalkozású személy, a kezelorvos által felállított diagnózissal kapcsolatos terápiát semmilyen körülmény között nem módosíthatja, és a kezelés alkalmazása eltt köteles a beteget a elzetes orvosi vizsgálatra küldeni, illetve ha a beteg az orvosi kezelés alatt áll köteles a kezelést végz orvossal konzultálni. Mindezek mellett nem rendelhet és nem végezhet szervekbe, szövetekbe hatoló beavatkozást és akupunktúrát, kivéve a szenvedélybetegek leszoktatására alkalmazott fülakupunktúrát.

A betegség megállapítása és a terápiás terv elkészítése, a beteg egészségi állapotának figyelemmel kísérése orvosi feladat. Az orvos vagy a beteg kezdeményezésére, a tevékenység végzésére képesített - nem orvos - személy részt vehet a beteg ellátásában, és a nem-konvencionális gyógymódot a bizonyos kivétellel a természetgyógyászati képesítésének megfelelen elzetes orvosi vizsgálat, illetve szakellátás után vagy azzal párhuzamosan, a beteg rendszeres orvosi ellenrzése mellett - kiegészít tevékenységként - önállóan végezheti. Amennyiben a nem orvos, tevékenység végzésére képesített személy bevonását az orvos kezdeményezi, ehhez a beteg beleegyezése szükséges. A tevékenység megkezdése eltt az azt alkalmazni kívánó orvos is elvégezheti az elzetes szakorvosi vizsgálatot, amennyiben rendelkezik olyan szakorvosi képesítéssel, amely feljogosítja a beteg szakorvosi vizsgálatára és ellátására.
A szakorvos - gyógyítói szabadságával élve - saját szakterületén belül megválaszthatja, hogy azon nem-konvencionális tevékenységek közül, amelyek elvégzésére jogosult, melyiket alkalmazza kiegészít, és melyiket helyettesít gyógymódként.
Ha a beteg saját gyógykezelésébe természetgyógyászt kíván bevonni, azt a kezelorvos nem akadályozhatja meg.

Nem-konvencionális eljárás helyettesít eljárásként csak orvosi ellenrzés mellett alkalmazható.

A nem-konvencionális gyógyító és a természetgyógyászati (a továbbiakban együtt: nem-konvencionális) eljárások körébe tartozó tevékenységek két f csoportba sorolhatók
.
          1.)     Csak orvos által gyakorolható tevékenységek az alábbiak
•    Manuálterápiás eljárások.*
•    Hagyományos kínai orvoslás.
•    Neurálterápiás módszerek.
•    Minden egyéb olyan nem-konvencionális eljárás vagy módszer - a 3. pontban felsoroltak kivételével -, amelyek képzésére orvostudományi egyetem tanfolyamot és vizsgát szervez vagy, ilyen tanfolyamot és vizsgát akkreditál.
(Megjegyzés: a 96/2003 (VII. 15.) Korm. rendelet csak orvos által gyakorolható tevékenységek között az alábbiakat sorolja fel:  I. Alternatív gyógyászati módok1.)Homeopátia, 2.)Manuálterápia, 3.)Biológiai fogorvoslás, 4.)Neurálterápiás módok . II. Nemzeti (népi) gyógyászati módok:1.)Kínai, 2.)Indiai (Ájurvédikus gyógyászati eljárások),3.)Tibeti.  Biokémiai és biofizikai módok: 1.)Vér oxigenizálásán alapuló terápiák, 2.)Méregtelenít módok, 3.)Biorezonancián alapuló eljárások. III. Pszichológiai eljárások, IV. Diagnosztikai célú módszerek)

2.)    Gyógytornász felsfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkez személy az 1. pont szerinti tevékenységek közül a *-gal jelöltet végezheti a gerincmanipulációs mfogások kivételével.

3)     A nem-konvencionális gyógyító eljárásokon alapuló pszichoterápiás tevékenységet, illetve módszereket, pszichodiagnosztikus eljárást csak pszichiáter szakorvos és pszichoterápiás klinikai képesítéssel rendelkez orvos, valamint – meghatározott feltételek  figyelembevételével - klinikai szakpszichológus végezhet.
 
  4.)        Orvosi és egyéb felsszint egészségügyi szakképesítés nélkül végezhet tevékenységek
  a.)        Csak szakképesítés megszerzése után végezhet természetgyógyászati tevékenységek:
•    Akupresszúra
•    Alternatív mozgás- és masszázsterápiák
•    Életmód-tanácsadás és terápia
•    Reflexzóna terápia
b.)           Vizsgával záruló továbbképzéssel megszerezhet képesítés után végezhet tevékenységek:
•    Alternatív fizioterápiás módszerek
•    Bioenergiát alkalmazó módszerek
•    Fitoterápia
•    Fülakupunktúrás addiktológiai eljárások
•    Kineziológiai módszerek
•    Szemtréning eljárások

Alapvet tévedés az, hogy nem konvencionális tevékenységet bárki végezheti. Nem igaz ez már csak azon egyszer oknál fogva sem, hogy a tevékenységek egy része kizárólag orvos vagy más fels fokú egészségügyi képzésben részesült személy  által végezhet (kivétel az egészségügyi informatikus és egészségbiztosítási szakember), azonban az orvosi diploma vagy felsfokú egészségügyi végzettség mellett is szükséges az adott területere vonatkozó nem konvencionális szakirányú tanfolyam elvégzése és sikeres vizsga letétele. 
Amennyiben olyan tevékenységet kívánnak folytatni, ami nem kötött a fentebb említett egészségügyi felsfokú szakképesítésekhez, a tevékenység csak abban az esetben végezhet, ha az egészségügyi alapismereteket oktató és az adott tevékenység végzésére jogosító tanfolyamot elvégzi, és eredményes vizsgát tesz. Ide tartoznak a legalább középiskolai végzettség személyek vagy akik ugyan felsfokú végzettséggel rendelkeznek, azonban az nem felel meg az elz bekezdésben foglaltaknak.
Természetgyógyászati tevékenység végzéséhez elírt szakmai követelményekrl  és a vizsga letételérl jogszabály rendelkezik /11/1997.(V.28) NM rendelet/ E szerint vizsgát az Egészségügyi Szakképz és Továbbképz Intézet folytatja le, és közzéteszi a vizsgaszabályzatot. A vizsgabizottság tagjait az ETI javaslatára a népjóléti miniszter hagyja jóvá, és kijelöli a vizsgabizottság elnökét.  A ETI a vizsgát tett személyekrl nyilvántartást vezet.
Helyén valónak tartjuk megemlíteni, hogy a hivatkozott NM rendelet ugyan elírja, hogy az adott tevékenység gyakorlásának milyen feltételei vannak, azonban pl. homeopatha orvoslásból csupán egyetlen alkalommal biztosítottak vizsga lehetséget ez ideig, már pedig eredményes vizsgát igazoló bizonyítvány hiányában a tevékenység végzéséhez szükséges engedély beszerzésére nincs lehetség. Ebbl következik, hogy pl. a homeopátia ami csak orvosok által folytatható tevékenységre nem lehet jogosultságot szerezni annak ellenére, hogy erre jogszabály lehetséget ad, pusztán azért, mert jelenleg Magyarországon nincs vizsgalehetség.


 Megállapítható minden kétséget kizáróan, hogy a nem-konvencionalis tevékenység csak abban az esetben gyakorolható, ha az adott területre vonatkozóan a jogszabály által elírt tanfolyam elvégzését követen sikeres vizsga letételét igazoló bizonyítvány birtokában van. A tevékenység folytatásához szükséges az  ÁNTSZ-tól mködési engedély beszerzése is.
Jogszabály írja el, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi fvárosi kerületi) intézete rendszeresen ellenrzi a tevékenységet végz személyek mködését. Ha ez maradéktalanul megvalósul, akkor nem lesz lehetség arra, hogy vizsga és engedély nélkül, vagy a jogszabályban elírt kötelezettségek mulasztása miatt jogszabály ellenesség esete álljon fenn.


Információ: e-mail:    Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
        Tel.:    06-20-9463-074
        Fax.:    06-1-2702042
Irodalom .
1.    11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseirl
2.    40/1997. (III. 5.) Korm. Rendelet a természetgyógyászati tevékenységrl
3.    Az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) állásfoglalása a természetgyógyászati ténykedésrl éseljárásokról, valamint a nem bizonyított gyógyhatású gyógyszerként el nem fogadott szerek orvosi alkalmazásáról
4.    1997. évi CLIV. Tv. az Egészségügyrl
5.    684/B/1997. AB határozat a természetgyógyászati tevékenységrl szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet, továbbá a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseirl szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet alkotmányellenességének vizsgálatáról
6.    Kun, Cs.: Hasonlót a hasonlóval II. A homeopathia hazai helyzetérl
7.    2/1997. (X. 28.) NM rendelet Az egészségügyi szolgáltatók és mködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrl
8.    96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirl, valamint a mködési engedélyezési eljárásról


 
 
   
Back Top