home sitemap contact us  
Foldal arrow Cikkek arrow Fontos jogszablyi vltozsok az Egszsggyre vonatkozan
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
Fontos jogszablyi vltozsok az Egszsggyre vonatkozan Nyomtats E-mail

Fontos jogszabályi változások az Egészségügyre vonatkozóan

PRO FAMILIA gyógyszerrendelés és beutalás

Alkalmazott kismama újra munkába állásásnak a módja

Ki kezeli jogosan a betegek adatait azt követen, ha a háziorvos a praxisát tovább nem folytatja bármilyen oknál fogva. (beleértve a praxis adásvételi jogügyletét, avagy egy megbízási szerzdés megszünése esete)

Fontos jogszabályi változások az Egészségügyre vonatkozóan

1.) PRO FAMILIA gyógyszerrendelés és beutalás

Az Egészségbiztosításról szóló törvény (továbbiakban Ebtv) Ebtv. Végrehajtási rendeletének (továbbiakaban r.) 2. § 4. bekezdése hatályon kívül helyezésre került, azonban az e pontban foglaltakat - az orvos, aki rendelkezik a (6) bekezdés szerinti szerzdéssel, jogosult saját maga vagy a Ptk. szerinti hozzátartozója szakorvosi ellátásra történ beutalására - beépítették a Ebtv-be.

A jogszabály ezen rendelkezése révén nyílik arra lehetség, hogy a Pro familia orvos a hozzátartozóit szakorvosi ellátásra utalja, amennyiben rendelkezik a tv. 6. szakaszában megnevezett szerzdéssel, azaz: az egészségbiztosító külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy hozzátartozója részére (pro família) támogatással történ rendelésére jogosító szerzdést köt az orvossal, amennyiben az orvos megfelel az a jogszabály egyéb rendelkezéseinek bekezdésben foglalt feltételeknek.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a r. korábban a beutalási jogot a pro familia orvos közeli hozzátartozóira korlátozta, a jelenleg hatályos jogszabály ezt kibvítette a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.) szerinti hozzátartozó fogalmára.

Gyógyító-megelz tevékenységet nem folytató orvos - sürgs szükség esetét kivéve - gyógyszert csak saját maga, illetleg hozzátartozója részére „pro familia” jelzéssel rendelhet, azonban ez esetben is szükséges a aváény írására szerzdést kötni.

Pro familia rendelés esetén az orvosnak támogatással történ gyógyszer és gyógyászati segédeszköz általános és különleges jogcímen történ rendelés esetén nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetnie a beteg diagnózisát és az ahhoz kapcsolódó támogatással rendelt gyógyszert és gyógyászati segédeszközt, annak mennyiségét, a rendelés jogcímét és keltét, továbbá a beteg taj-számát és a vény sorszámát.
Ptk. szerinti hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelszül, valamint a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

2.)
Alkalmazott kismama újra munkába állásásnak a módja
Az utóbbi hónapokban egyre gyakrabban elfordult, hogy a GYES-en lév kismama úgy határoz, hogy ujra munkába áll, azonban a munkáltató arra hivatkozva, hogy GYES mellett nem kötelesek visszavenni az érintettet, hiszen annak lehetsége van arra, hogy akár más munkáltatónál is munkát vállalhatnak akár 8 órás idtartamban is a munkába állítását megtagadja.

Tekintettel arra, hogy ez a kérdés sokakat érint, érdemes pár szóval ismertetni a részleteket a jogviták elkerülése érdekében.
A hatályos Munka Törvénykönyv rendelkezése alapján a Munkáltató rendes felmondással nem szüntetheti meg a munkavállaló munkaviszonyát többek között abban az esetben, ha
a) a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés,
b) a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak, illetve a gyermek hároméves koráig - fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermekgondozási segély folyósításának.

Ezen túlmenen a felmondási id a felmondási védelem letelte után cask 30 nappal kezddhet abban az esetben, amennyiben a felmondási védelem idtartama a 30 napot meghaladja. A gyermekgondozási segely idtartama alatt a   családtámogatásban részesül a gyermek gondozása, ápolása céljából kapott fizetés nélküli szabadságot nem veszi igénybe, azaz munkába áll. Amennyiben a munkaválllaó úgy dönt, hogy nem veszi igénybe a fizetés nélküli szabadságot, hanem vissza kíván állni a munkába, abban az esetben azt a Munkáltató nem tagadhatja meg, mi több a fennt részletezett felmondási védelme is fennáll. Összegezve nem áll fenn a Munkáltató mérlegelési lehetsége, hogy a munkaválllaót a GYES alatt foglalkoztatja-e avagy sem.

3.) Ki kezeli jogosan a betegek adatait azt követen, ha a háziorvos a praxisát tovább nem folytatja bármilyen oknál fogva. (beleértve a praxis adásvételi jogügyletét, avagy egy megbízási szerzdés megszünése esete)

A kérdés feltevése ugyan elméletinek tnik, a gyakorlatban elég gyakran vita tárgyát képezi.
Elterjedt ugyanis az a nézet, hogy a betegek adatai un szellemi terméknek minsülnek, azaz azon orvos tulajdonát képezik, akik a mködésük ideje alatt keletkezett adatokat rögzítették.
Ezen elgondolás téves. Mi szolgál az állításunk alapjául? A gondolatmenet logikai megértéséhez néhány alapfogalmat kell tisztáznunk.
Mit jelent az egészségügyi adat fogalma? Egészségügyi adat az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó-hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az elzekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennem adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás). Mit takar az egészségügyi szolgáltatás fogalom a hatályos törvényi szabályozás szerint? Az egészségügyi szolgáltatás nem más, mint az egészségügyi hatóság által kiadott mködési engedély birtokában végezhet egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén egészségének megrzése, továbbá a megbetegedések megelzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, a mvi meddvétételt, az emberen végzett orvostudományi kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal, - ideértve az ehhez kapcsolódó - a halottak szállításával összefügg külön jogszabály szerinti tevékenységeket is. Tehát röviden összefoglalva: az egészségügyi hatóság által kiadott mködési engedély birtokában egészségügyi tevékenység összege. Ezen túlmenen még tisztázásra vár az Egészségügyi Szolgáltató definicióját : a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi hatóság által kiadott mködési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
A fenti fogalmak pontos ismerete birtokában a formál logika szabályai szerint levezethet, hogy ki jogosult a betegek adatainak a kezelésére. A Hatályos Egészségügyi törvény 24. § (2) Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szerepl adattal a beteg rendelkezik. Amennyiben „jogutódlás” esete forog fenn - legalábbis a hozzánk forduló praxist átadó orvoskollégák így nevezik a praxis átadás-átvétel (adás-vétel) jogintézményét – megjegyzem ez esetben nincs szó jogutódlásról – kérdés, hogy a betegek nyilvántartásának a kezelése kinek a joga vagy a kötelezettsége, illetve a betegekre vonatkozó egészségügyi dokumentáció átadása jogszer-e az átvevnek, illetve a betegre vonatkozó adatok kinek a „tulajdonát” „szellemi termékét” képezik. Jogszertlen az a gyakorlat, miszerint az átadó orvos arra hivatkozik, hogy a betegek dokumentumainak átadásához nem járult hozzá a praxis átadás átvétele jogügylet esetén, ugyanis ekkor a jog alapján vélelmezzük az érintett személyek adott jogügylethez történ hozzájárulását– A fentiekbl következik tehát, hogy háziorvosi ellátás esetében a mindenkori szolgáltató jogosult a betegek egészségügyi dokumentációjának a kezelésére. Jogszeren arra lehetség nincs, hogy az átadó, vagy a korábbi háziorvos a betegnyilvántartásban szerepl adatokat visszatartsa, ezzel megakadályozva a háziorvosi ellátás jogszerségét. Arra vonatkozóan, hogy a betegek adatainak az átadása papír alapon, avagy adathordozón történik e meg, a Felek közötti megállapodás kérdése. A dokumentum kiadás megtagadása esetén az illetékes Bíróság jogosult eljárni.


 
 
   
Back Top