home sitemap contact us  
Foldal arrow Cikkek arrow Fjdalomambulancik
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
Fjdalomambulancik Nyomtats E-mail

 

Fájdalom-ambulanciák szervezésének jogi szabályozása

Budapest, 2003.12.08.

Megjelenet: Magyar Fájdalom Társaság Lapja

Napjainkban egyre gyakrabban merül fel a gondolata annak, hogy fájdalom ambulanciák mködtetésére szükség van , vagy intézeti keretek között, vagy egyéb jogilag szabályozott  keretek  között. Ez lehet magán vállalkozási forma, vagy különböz gazdasági társaság, tekintettel erre célszer rövid áttekintést adni a hazai lehetségekrl és a tevékenység megkezdésének feltételeirl.

Egészségügyi ellátást biztosító intézeti keretek között nem merül fel különösebb nehézség, hiszen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint finanszírozott tevékenységet a megfelel tárgyi feltételek fennállta esetén befogadhatja, és ezzel a fájdalomcsillapítás, mint önálló rendelés megkezdheti mködését.

Egészen más a helyzet, ha az említett tevékenységet (vagy akár más egészségügyi  tevékenység) nem államilag finanszírozott keretek között kívánják folytatni.

Mivel speciális szabályozás nem létezik külön a fájdalomambulanciák vonatkozásában, általában az egészségügyi vállalkozásokról kell említést tenni.

Egészségügyi szolgáltatás kizárólag az egészségügyi hatóság által kiadott mködési engedély birtokában, az abban meghatározottak szerint kezdhet meg, illetve folytatható.

Az egészségügyi szolgáltatás keretében egészségügyi tevékenységet végz személy a tevékenységét akkor kezdheti meg, illetve akkor folytathatja, ha az alkalmassági vizsgálaton megfelelt.  Természetesen az alkalmassági vizsgálat nem ingyenes.
Aki   egészségügyi szolgáltatói  tevékenységét végez csak érvényes felelsségbiztosítási szerzdés birtokában kezdheti meg és folytathatja.


Mindenekeltt célszer világosan látni, milyen szakterülethez tartozik a jogi szabályozás szerint a fájdalomcsillapítás:

Anaesthesiologia és Intenzív Therápia


  •            1500 aneszteziológia és intenzív terápia    
  •           1501     aneszteziológia    
  •           1502     intenzív ellátás    
  •           1503     fájdalom terápia

Neurologia

  •            0900     általános neurológia    
  •            0901     stroke ellátás    
  •            0902     fejfájás szakrendelés     
  •            0903     neurológiai rehabilitáció    
  •            0904     EEG és EMG diagnosztika

Ezen besorolásból világosan kitnik, hogy az általános fájdalom kezelés az anaesthesiologia,  míg a fejfájás helyesen a neurologia szakterület alá került besorolásra.

Vita tárgyát képezi, hogy a fájdalom terapeuta milyen szakvizsgával kell, hogy rendelkezzen? Tekintettel arra, hogy hazánkban – és egyelre még Európa legtöbb országában is – szakvizsga nincs vagy csak épp most történt meg a befogadása, mint önálló szakvizsga tárgynak,  tulajdonképpen praktikus okok miatt elvárható az anaesthesiologiai szakismeret. Természetesen a fájdalom mint leend és a gyakorlatban már önálló tudományág, multi-diszciplináris terület, de az inzavív beavatkozások feltételezik az esetleges szövdmény kezelésének ad hoc biztosítását. (epiduralis injectio véletlen intraspinalis adása esetén kialakuló total spinal block ellátása)

Milyen formában lehet fájdalomambulanciát mködtetni?

1./    Egyéni egészségügyi vállalkozás keretein belül

    
Egyéni vállalkozás fogalma
Egyéni vállalkozás az egy fajta gazdasági tevékenység, míg a gazdasági tevékenység az üzletszeren - ellenérték fejében, nyereség- és vagyonszerzés céljából, rendszeresen - folytatott termel vagy szolgáltató tevékenység.

Ki lehet egyéni vállalkozó? (eltekintünk a külföldi állampolgárokra vonatkozó jogszabályok ismertetésétl)
Az a belföldi természetes személy jogosult, aki cselekvképes, lakóhelye van, és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából.

Az egészségügyi vállalkozások speciális szabályozás alatt állnak.
Egyéni egészségügyi vállalkozási tevékenység folytatására az egészségügyi dolgozók mködési nyilvántartásában szerepl és a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi szakképesítéssel rendelkez személy jogosult, aki egyéni vállalkozói igazolvány, érvényes mködési engedély és felelsségbiztosítási szerzdés birtokában van  (felelsség biztosítás éves díja a végzett tevékenységtl függ. Legmagasabb invazív technika alkalmazása esetén) A mködési engedélyezés során az egészségügyi hatóság vizsgálja vállalkozás folytatásához szükséges szakképesítés meglétét. Az egyéni egészségügyi vállalkozó a saját nevében és kockázatára nyújtja a mködési engedélyében meghatározott egészségügyi szakmákhoz tartozó szolgáltatásokat.

Az egyéni vállalkozók vállalkozói tevékenységüket a gazdasági társaságok mködéséhez hasonlóan  folytathatják, vagyis ha a vállalkozó olyan tevékenységet kíván folytatni, amelyhez a jogszabály hatósági engedélyt ír el, úgy ezen tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti. A képesítéshez kötött tevékenységek kapcsán is hasonló a helyzet, csak akkor kezdheti meg, ill. folytathat az egyéni vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési elírásoknak maga, vagy alkalmazottja, segít családtagja megfelel.

Napjainkban egyre több embernek van betéti társasága, Kft-je, így célszer megemlíteni, hogy nem lehet egyéni vállalkozó az, aki gazdasági társaság korlátlanul felels tagja. (Kft esetében pl. egyszemélyes Kft.

2./    Gazdasági Társaságok


A mai magyar társasági jog öt társasági formát ismer:
közkereseti és a betéti társaság, közös vállalat, korlátolt felelsség társaság és a részvénytársaság. E társasági formákra vonatkozó részletes szabályokat a Gt. tartalmazza.
A gazdasági társaság cégneve alatt jogalany, ezáltal jogképességgel rendelkezik, azaz jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat, így például szerzdést köthet, valamint ezáltal perelhet és perelhet.
A gazdasági társaság attól gazdasági társaság, hogy üzletszeren, vagyis nyereség- és vagyonszerzési céllal, huzamos idn át és szervezett keretek között folytatja tevékenységét. Gazdasági társaságot társasági szerzdés megkötésével, illetve társasági szerzdésnek minsül alapító okirattal, vagy alapszabály elfogadásával lehet létrehozni.
Léteznek olyan tevékenységek melyek kizárólag hatósági engedély alapján végezhetk. Törvény erejénél fogva a hatósági engedélynek két fajtája létezik.
1.)    Az alapítóknak már a gazdasági társaság létrehozása eltt be kell szerezniük, e nélkül a társaság létre sem jöhet
2.)    Minden egyéb esetben a gazdasági társaság hatósági engedély nélkül is létrehozható, de bizonyos tevékenységek végzését – külön jogszabályban elírtaknak megfelelen - a társaság csak hatósági engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.(pl. fájdalom ambulancia vagy épp fogorvosi tevékenység kapcsán a rendel mszaki paraméterei, felszereltsége megfelel e a tevékenység végzéséhez, és megfelel e az elírt követelményeknek.
3.)    A 2. pont alatt ismertetett engedély az un. mködési engedély, melytl el kell különíteni a képesítéshez kötött tevékenységet.( pl ÁNTSZ engedély a fogorvosi tevékenység folytatásához feltétele a fogorvosi szakvizsga, vagy épp fájdalomambulancián folytatandó tevékenység végzéséhez pl anaesthesiologiai szakvizsga bizonyítvány, illetve a területileg illetékes megyei szakfelügyel forvos javaslata a tevékenység végzéséhez).

Az engedély beszerzésének feltétele (bár ez a logika szabályának ellent mond), hogy a társasági szerzdésben fel kell tüntetni a telephelyet, amennyiben a tevékenységet ott végzik. Ezt kell tenni akkor is, ha az adott rendel üzemeltetését engedélyezték, és a tevékenységet végz orvos mint bérleményt kívánja bérleti szerzdéssel használni. Az az, ha van egy már mköd rendel, melynek az üzemeltetje az adott egészségügyi tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik, nem elegend a bérleti szerzdés ahhoz, hogy az ÁNTSZ engedély kiadásra kerüljön. A szaktevékenység kiadását személyre, és telephelyre állítják ki. Ha valaki tíz helyen végez tevékenységet, mind a tíz telephelyet fel kell tüntetni. Természetesen, ha a székhelyen nem csak ügyintézés, hanem pl. fájdalomcsillapítás is történik, akkor elegend a székhelyet feltüntetni a társasági szerzdésben. Amennyiben az orvos akár egy hónap múlva a jelen rendelbl egy újabb helyre szeretné áttenni mködését, újabb társasági szerzdés módosítására van szükség, ami újabb költségekkel jár. Remélhetleg az UNIOS csatlakozás ezt a jogi non sense-t rendezi, és a tevékenységre vonatkozó engedélyt kizárólag személyre adják majd meg, ahogy ez jelenleg az UNIOS államokban történik, ezáltal bármely hatósági engedéllyel rendelkez, a szakmai elírásoknak megfelelen felszerelt orvosi rendelben az adott egészségügyi tevékenység végezhet lesz. Természetesen szabályozott lesz az is, hogy mi a feltétele egy fájdalomambulanciaként mköd rendelnek és mik az elvárások egy fogorvosi, vagy plasztikai sebészeti rendelvel szemben.

Az ÁNTSZ az egészségügyi szolgáltatókról és a mködési engedélyekrl nyilvántartást vezet. A mködési engedély kiállításáért, módosításáért, kicseréléséért az egészségügyi szolgáltató eljárási díjat köteles fizetni.


A gazdasági társasági formák közül a Betéti Társaság és a Korlátolt Felelsség Társasági formák azok, melyek a legismertebbek és a leggyakrabban fordulnak el:
A betéti társaság lényege, hogy betéti társaság létesítésére irányuló társasági szerzdéssel a társaság tagjai üzletszer, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerzdésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban - e törvényben meghatározott kivétellel -  nem felel”. (egyetemleges felelsség alapján a károsult dönthet arról, hogy a kárt csupán egy károkozótól, vagy több károkozótól, vagy mindegyiktl követelheti.) Ezzel szemben a korlátolt felelsség társaság. sajátossága az általában korlátolt felelsség. A korlátolt felelsség nem a társaság vagyoni felelsségének korlátozottságát jelenti, hanem a tagoknak a társasággal szembeni korlátozott felelsségét, vagyis tehát azt, hogy a kft. tagjai a társaságnak felelnek, de a társaság felé is csak a társasági szerzdésben meghatározott vagyoni szolgáltatás.

A tevékenységek TEÁOR-ban történ besorolásához - kétség esetén - a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Információs Szolgálata nyújt segítséget.
 

 

 

 
 
   
Back Top