home sitemap contact us  
Foldal arrow Egyb arrow Egyebek
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
Egyebek Nyomtats E-mail

AZ ÜGY VÁLLALÁSÁNAK ELFELTÉTELEI:Az ügyfélfogadás elzetesen telefonon egyeztetett idpontban az ügyvéd hivatalos irodájában 1132-Budapest, Visegrádi utca 43-45. I. emelet 5. -  történik.

A konzultáció, a jogi tanácsadás - amennyiben azt megbízás nem követi - díjköteles. Els alkalommal minden megkezdett óra 20.000,- Ft+ ÁFA, Orvosi kérdésekben összege 25.000,-  + ÁFA. Második alkalomtól 17.000,-Ft +ÁFA

Amennyiben az ügy betegellátással kapcsolatos, - akár felperesi akár alperesi oldalról, - annak kimenetele alapveten orvosi szakkérdések mikénti megítélésétl, eldöntésétl függ. Ebbl az alábbiak következnek:

1)                 A fentiekhez az ügy tárgyát képez orvosi dokumentumok teljes körének rendelkezésére állása szükséges. A komplett orvosi dokumentáció azt jelenti, hogy az egészséghügyi ellátó által rzött doukumentumok másolata, a képalkotó eljárással készült filmek másolata is rendelkezésre áll. A dokumentumokat a Megbízó köteles másolatban lista ellenében idrendi sorrendben átadni a megbízottnak egy másollati példányban a megbízáskor. Amennyiben peres eljárásra kerül sor, abban az esetben további 3 példény átadása szükséges, vagy másolási díj ellenében azt az iroda elkészítteti . A konkrét díjakat irodánk honlapján vagy az irodában tudhatja meg. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérl szóló 1997. évi XLVII törvény alapján az ügyfél jogosult ezen adatoknak költségtérítés mellett az ellátó intézményekbl történ beszerzésére, és eljáró ügyvédnek történ átadására. Eljáró ügyvéd kizárólag az orvosi dokumentumok másolatát veszi át lista ellenében, az eredeti dokumentum megrzési kötelezettsége a Megbízó felelssége. Amennyiben az orvosi dokumentumok beszerzését saját maga nem kívánja megtenni, úgy módjában áll - az ellátó intézmény orvosi titoktartás alóli felmentésével egyidejleg - eljáró ügyvédnek arra nézve is megbízást adni. Utóbbi esetben meg kell fizetnie a beszerzéssel kapcsolatos költségeket (az egészségügyi szolgáltató által számlázott költségeket, beszerzésre fordított munkaid bére, postaköltség ). Ez esetben tehát az ügyfelet terheli még az eljáró ügyvéd megbízási szerzdésében (a továbbiakban: tényvázlat ) foglalt ez irányú ügyvédi munkadíja és a költségek megfizetése is. Az orvosi dokumentum részének tekintend a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel, valamint az arról készített lelet is. Mivel a jogszabály rendelkezése szerint azok az egészségügyi dokumentáció részének tekintendek - az adatfelvételtl számított legalább 30 évig kell megrizni az azt készít és leletez intézménynek. Amennyiben az eredeti dokumentum beszerzése nem lehetséges, – tekintettel a megrzési kötelezettségre – abban az esetben annak adathordozón történ beszerzése szükséges, amely ugyancsak a Megbízó vagy külön megbízás alapján az eljáró ügyvéd kötelezettsége. A dokumentumok beszerzése idigényes, akár 3- 4 hónapot is igénybe vehet a tapasztalat szerint.

 

2)                 Amennyiben az elzkben szerepl dokumentumok az általános orvosi és anaesthesiologiai szakorvosi ismeretek körében teljes egészében megítélhetk, úgy azt orvosi, szakorvosi vélemény formájában eljáró ügyvéd saját maga is megítélheti, írásba foglalt véleményt készít, melyért a tényvázlatban foglalt orvosi, szakorvosi véleményezés díja illeti meg.

3)           Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elz bekezdésben foglaltak szerint a kárigény jogalapja a bizonyossággal, határos valószínséggel nem áll meg, úgy eljáró ügyvéd az ügyet nem vállalja – kivéve, ha az ügyfél ennek ellenkezjét kifejezetten írásban kéri - annak ellenére, hogy az ügyvédi tevékenység nem eredménykötelem. Ügyfél az ügy megindításához ezen túlmenen kérheti saját maga, vagy eljáró ügyvéd javaslatára igazságügyi orvos-szakérti, mint magánszakérti vélemény beszerzését, amelynek költségei a késbbiekben rögzítettek szerint az ügyfél által közvetlenül a szakértvel rendezendk. Ez esetben a dokumentumokat véleményével együtt ügyfélnek átadja, aki a konzultáció, ill. a fentiekben foglalt munkadíjak, konzultációs díjak visszafizetésére igényt nem tarthat.

4)           Ha az ügy tárgya megkívánja, úgy az iroda eleve azt javasolja, hogy a kereset jogalapjának alátámasztása érdekében ügy tárgyának megfelel szakorvosi képesítéssel rendelkez igazságügyi szakérttl, vagy általános igazságügyi szakérttl - szakközremködk bevonásával - készíttessen szakvéleményt.

A szakvélemény megrendelésében az iroda segít, de az értékelend dokumentumok szakért részére történ átadásában, a szakért költségeinek kialkudásában és szakért részére történ megfizetésében az eljáró ügyvéd semmilyen módon bele nem folyik. Abban az ügyfél közvetlenül a szakértvel, vagy szakértkkel állapodik meg és számol el.

5)           Amennyiben a szakvélemény szerint az ügy jogalapja nem áll meg, a fél jogosult újabb szakért felkérésében a már részletezettek szerint. Amennyiben a szakvélemény vagy több szakvélemény szerint az ügy jogalapja nem áll meg, abban az esetben, az elz bekezdésben foglaltak (3. bek) értelemszeren irányadóak.

6)           Az esetben, ha az ügyfél fenti bekezdésben foglalt szakvélemény beszerzését nem vállalja, és ennek beszerzésével a költségek megtérítése mellett az eljáró ügyvédet kifejezetten nem hatalmazza meg, úgy a kárigényt, ill. a keresetet az eljáró ügyvéd a Megbízás alapján benyújtja azzal, hogy az eljárás során indítványozza igazságügyi orvos-szakért perbevezetését, de ez esetben a per kimenetele teljesen bizonytalan.

7)           A fentiek vonatkozásában tájékoztatja eljáró ügyvéd az ügyfelet arról is, hogy akár saját szakorvosi véleménye, akár az ügyfél által felkért magánszakért véleménye eljárásjogilag nem szakvélemény, hanem okirati bizonyíték, bár a szabad bizonyítás elve alapján bizonyító erejében nem különbözik a kirendelt szakért véleményétl. Azok egymással ellentmondásban is állhatnak, mely esetben az ügyvéd eljárása az ellentmondások feloldására irányul, de a bíróság a rendelkezésére álló bizonyítékok között indokolási kötelezettség mellett szabadon mérlegel. Országos viszonylatban, e körben a bírói gyakorlat sem teljesen egységes.

8)                 Összegezve: Bár az ügy vállalása a fentiek szerint elzetes konzultáció, orvos szakmai és jogi vélemény alapján történik, azonban sehol nincs olyan ügyvéd, aki biztos pernyertességet garantálhatna. Eljárása gondossági kötelem. Bármely fél képviseletében - az ellenérdek féllel (orvos, kórház, vagy beteg), illetve képviseljével, felelsségbiztosítójával- elször peren kívüli egyezségre törekszik. Eljáró ügyvéd véleménye szerint ez mindkét fél érdekét szolgálja, de amennyiben az sikerre nem vezet, úgy külön meghatalmazás alapján eljáró ügyvéd az ügyfél által megjelölt összegre a bírósághoz a keresetet beadja. Eljáró ügyvéd a kártérítési igény összege meghatározását nem vállalja, annak meghatározása Megbízó ügyfél kötelezettsége.

9)                 AZ ÜGY VÁLLALÁSA a megbízási szerzdéssel (tényvázlattal), és a jelen ÁSZF.ben foglaltak szerint jön létre. Az ügyvédi munkadíjban a felek szabadon állapodnak meg. A konkrét ügyre vonatkozó tényvázlat elválaszthatatlan részét képezi a jelen általános szerzdési feltételek (ÁSZF). Értelemszeren a két szerzdés – az ÁSZF és a Tényvázlat - együtt érvényes és hatályos.

a)      A fenti szerzdésekben, a Polgári Törvénykönyvben és a Polgári Perrendtartásban, valamint ügyvédekrl szóló mindenkor hatályos (jelenleg az 1988. évi XI. törvény) és a Magyar Ügyvédi Kamara, valamint a Budapesti ügyvédi Kamara eljáró ügyvédre nézve kötelez szabályait meghaladóan azon feltételek kerülnek meghatározása, melyek mellett eljáró ügyvéd a jogi képviseletet vállalja.

b)      Az ügyfélnek tudomásul kell venni, hogy szerzdésükben foglaltaktól történ mindennem eltérés érvényességi kelléke az írásbeliség, azaz, az eltér kikötést tartalmazó, az ügyfél és eljáró ügyvéd által kölcsönösen aláírt megállapodása, vagy valamelyik fél részérl a másik szerzd félhez címzett, és az által aláírásával igazoltan átvett, fennálló szerzdésükbe nem ütköz egyoldalú jognyilatkozata. Ilyen eltér megállapodás meglétére vonatkozó, esetlegesen bármilyen okból szükségessé váló bizonyítási terhet megbízó ügyfél teljes egészében magára vállalja. Konkrétan: Amennyiben az ügyfél jelen szerzdésben foglaltaktól történ eltérést teljes bizonyító erej, elzek szerinti okirattal igazolni nem tudja, úgy értelemszeren csak az eredeti szerzdési feltételek az irányadóak.

c)      Az elzkben foglaltaknak megfelelen a tényvázlat aláírása eltt a szerzdésben foglaltakat az ügyfélnek tanulmányozni kell. Kérdéseit eljáró ügyvédnek felteszi. A benne foglaltakat kölcsönösen értelmezik. Ügyfél a szerzdés minden oldalának aláírásával azt ismeri el, hogy a benne foglaltakat megértette, magára nézve köteleznek tekintette.

d)      A tényvázlat felvételekor az ügyfél szóban vagy írásban részletesen eladja igénye alapját képez tényállást, saját véleményét, és megválaszolja eljáró ügyvéd kérdéseit. Azok lényegét eljáró ügyvéd a tényvázlatban vázlatosan rögzíti, vagy a Felek megállapodása alapján a fél által írásban eladottakat a fél aláírásával ellátottan a Tényvázlat elválaszthatatlan részének tekinti.

e)      A felek írásbeli átadásnak tekintik, amennyiben az postai úton tértivényes levélben kerül megküldésre a másik fél részére, továbbá az e-mail küldeményt, amennyiben a megérkezett levélre vonatkozóan a kapó fél annak megérkezését igazolja írásban e-mailben. Fax küldemény akkor elfogadott, amennyiben a fax fedlapja legalább a küldemény els oldalát is rögzíti, továbbá az els oldalon megjelenik a címzett száma, az elküldött oldalak száma és a dátum.

f) A fentieket, és azokra nézve perbeli eljárásban megidézhet tanúinak a nevét, irányítószámmal pontos idézési címeit azonban saját kézírásával, vagy teljes bizonyító erej magánokiratba foglalva vagy személyesen átadja az eljáró ügyvédnek, vagy postai úton, 5 napon belül eljuttatja a Kismarton Ügyvédi Iroda 1550-Budapest Pf.: 174.levelezési címére.

g)       E helyett megteheti, hogy e-mailben juttatja el a Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges  e-mail címekre történ egyidej elküldéssel. Az utóbbi  írásbeliség csak az ügyvéd e-mail útján történ visszaigazolásával válik hatályossá. Visszaigazolás a Felek részérl csak akkor tekintend hivatalosnak, amennyiben a küldeményen visszaigazolja a másik fél a küldemény kézhezvételét úgy, hogy az eredeti küldemény is csatolásra került.

A megbízó által eladottakat az ügyvéd valósnak fogadja el. Azok valóságtartalmát, az orvosi dokumentumokat meghaladóan vizsgálni nem áll módjában, és ennek megfelelen jár el. A kárigény elterjesztésére, illetve a kereset beadására csak a konkrét történeti tényállásnak, az elzknek megfelel felvétele, rögzítése után kerülhet sor, addig arra nézve az ügyvédet semmilyen kötelezettség nem terheli.

h.) Megbízó tudomásul veszi, ha és amennyiben a bíróságra, cégbíróságra, földhivatalba benyújtandó bármilyen okiratot hibásan és/vagy nem kell idben ad át az eljáró ügyvédnek, abban az esetben az abból ered vagy azzal kapcsolatos minden jogkövetkezmény, beleértve a bírságokat is - kizárólag a Megbízót terheli. Kell id alatt a Felek, a bíróságra történ benyújtást megelz 5 munkanapot értik. 

10)             A PERTÁRGY ÉRTÉKE

Megbízó ügyfél, az ügyintéz ügyvéd kifejezett tájékoztatása után kijelenti, hogy peren kívüli egyezség esetén kifejezetten egyösszeg kártérítést kér. Az egyezség megkötésével végleges és visszavonhatatlan jognyilatkozatot tesz arra nézve, hogy e jogalapból a jövben már senkivel szemben semmilyen követelése nincs, és a médiának sem nyilatkozik.

Az ügyvéd meghatalmazása a perenkívüli egyezség aláírására és az említett joglemondó  jognyilatkozat tételére is kiterjed.

A keresetben érvényesíthet kár nem vagyoni és vagyoni (tényleges bizonyítható kár, elmaradt haszon) részekbl tevdik össze. Ezek összegét a keresetben pontosan, összegszeren, bizonyítékokkal (tanúk, okiratok) meg kell jelölni. A vagyoni kárt és bizonyítékait az ügyvéd felvilágosítása alapján megbízó köteles tételesen részletezve megadni.
A nem vagyoni kár összegszersége kizárólag bírói mérlegelés körébe tartozik, de megbízónak kell megadni azokat a körülményeket, és azokra nézve bizonyítékokat, melybl a bíróság számára az t ért személyiségi jog sérelme körében a joghátrány mértéke megítélhet. Amennyiben az ügyfél - az ügyvéd jelen szerzdés aláírásával elismert részletesen felvilágosítása ellenére- e kötelezettségeinek maradéktalanul nem tesz eleget, úgy az abból ered kárát viseli, melyért az ügyvédet sehol, semmilyen körülmények között felelssé nem teheti!

11)             PERKÖLTSÉG:

Perköltség - a törvényben meghatározott kivételeket nem tekintve - mindaz a költség, ami a felek célszer és jóhiszem pervitelével kapcsolatban akár a bíróság eltt, akár a bíróságon kívül merült fel (elzetes tudakozódás és levelezés költsége, eljárási illeték, tanú- és szakérti díj, ügygondnoki és tolmácsdíj, helyszíni tárgyalás és szemle költsége stb.). A pernyertes fél költségeinek megfizetésére a pervesztes felet kell kötelezni; ez alól annyiban van helye kivételnek, amennyiben a Pp 80-83. § - ok eltéren rendelkeznek, vagy a törvény egyéb kifejezett rendelkezése szerint a költséget a per eldöntésétl függetlenül mást a terhel.

A megbízó elismeri, hogy eljáró ügyvéd teljes kör és részletes tájékoztatást adott a kárigények perbeli érvényesítésének perköltség vonzatairól, a bíróság hatáskörérl (városi, megyei), illetékességérl. Erre nézve további kérdése nincs. Amennyiben Megbízó személyes költségmentséget, vagy illeték-feljegyzési jogot kér, úgy az ahhoz szükséges nyomtatványok megfelel kitöltése és igazoltatása, valamint eljáró ügyvédnek eljuttatása – a keresetlevél benyújtását megelzen - Megbízó kötelezettsége. Elmulasztása jogkövetkezményéért az ügyvéd nem felels. Megbízó tudomásul veszi, hogy a költségmentesség engedélyezése esetén a bíróság a személyes költségmentesség feltételeinek fennállását felülvizsgálhatja az eljárás bármely szakaszában - ideértve a felülvizsgálati kérelem  elbírálását is -, ha adat merül fel arra nézve, hogy a feltételek már az engedélyezéskor sem álltak fenn, vagy utóbb megszntek. Amennyiben a bíróság a költségmentességet azért vonja meg, mert az engedélyezés feltételei utóbb szntek meg, a fél a megvonás idpontjától kezdve köteles az esetleg felmerül illetéket leróni, és a költségeket ellegezni.

 

Megbízó tudomásul veszi azt is, költségmentessége esetén is köteles teljes vagy akár részleges pervesztessége esetén is, annak arányában a bíróság által az ellenérdek fél javára megítélt költségeket (abban annak ügyvédi munkadíját) megfizetni.

Azon személynek, akinek az életében, testi épségében vagy egészségében, illetve a vagyonában bekövetkezett kár megtérítése iránti igénye esetén, amikor a személy élete, testi épsége vagy egészsége is veszélyeztetve volt azt az Illeték törvény 62.§ (1) b. pontja alapján illeték-feljegyzési jog illeti meg. Ennek alapján a perben –amennyiben költségmentességet számára a Bíróság nem engedélyez – a perköltséget – ide nem értve a szakért díját -  utólag kell megfizetni.

12)             BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSON TÖRTÉN JELENLÉT

Megbízó tudomásul veszi, és elfogadja azt, hogy eljáró ügyvéd tárgyalás ütközései esetén az azon tárgyaláson vesz személyesen részt, melyen ilyen módon történ részvételét fontosabbnak ítéli. Ezen, valamint bármely olyan esetben, amikor akadályoztatva van, a tárgyaláson megjelenni nem tud, írásban kéri annak távollétében történ megtartását. Az utóbbi esetben a szükséghez képest elkészít iratot nyújt be. Az ily módon történt tárgyalásokra eljáró ügyvéd saját költségén nem köteles helyettes ügyvédet állítani, de azokról megbízót elzetesen tájékoztatja. A tájékoztatás módja amennyiben megbízó e-mail címmel rendelkezik, akkor e-mail, melynek vételét megbízó köteles visszaigazolni. Ha nincs e-mail címe, akkor a tényvázlatban megjelölt címén tértivényes levélben tájékoztatja, de annak költségét megbízóra áthárítja. Az ügyfél az els tárgyaláson, valamint mindazokon, melyekre személyes megjelenés kötelezettségével, vagy elállítandóan idézett, köteles megjelenni, illetve a tanúi megjelenésérl gondoskodni. Az ezt meghaladó tárgyalások bármelyikén részt vehet, de nem kötelez a részvétele. A tárgyaláson történtekrl szintén Megbízó köteles érdekldni, amennyiben a tárgyaláson személyesen nem vett részt! Ennek elmulasztásának következményeit eljáró ügyvédre nem háríthatja át.

 

13)             Több ügyvédnek adott együttes meghatalmazás

 

Kölcsönös egyetértés esetén jelen szerzd ügyvéd ezt nem ellenzi, adott estben javasolhatja is. Ez esetre a Pp az alábbi rendelkezést tartalmazza: ,,Több személy részére adott meghatalmazás esetében a felet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, egy-egy perbeli cselekménynél azonban csak egyikük járhat el; az ezzel ellentétes kikötés hatálytalan. Ha a meghatalmazottak nyilatkozatai vagy cselekményei egymástól eltérnek, ezt a bíróság akként bírálja el, mintha magának a félnek a nyilatkozatai vagy cselekményei lennének eltérek." Az elzket meghaladóan az ügyintézéssel kapcsolatban eljáró ügyvéd a belátása szerint járhat el, minden elzetes, külön ügyféli hozzájárulás nélkül.

 

14)             KIFOGÁS, SZERZDÉS FELMONDÁS

Amennyiben megbízó megbízott ügyvédi iroda, ügyvéd munkájával nincs megelégedve, köteles a kifogásolt, számára sérelmes cselekmény, mulasztás bekövetkezésétl, vagy bizonyított tudomásszerzésének idpontjától számított egy héten belül azt annak megjelölésével írásban az ügyvéd tudomására hozni. Amennyiben az ügyfél ezt elmulasztja, úgy arra a késbbiekben sehol, semmilyen körülmények között nem hivatkozhat, azzal kapcsolatban semmilyen eljárást nem kezdeményezhet.

Az ügyvéd ezekrl történ tudomásszerzése körében a bizonyítás terhét megbízó ügyfél köteles viselni. Az ügyvéd viszont köteles az ügyféllel szóban egyeztetést megkísérelni. Az egyeztetésrl szintén írásbeli jegyzkönyvet kell felvenni. Az ügyvéd köteles az egyeztetésen az ügyfél kifogására válaszolni, arra magyarázatot adni. Az ügyfél az egyeztet megbeszélést nem tagadhatja meg jogszeren.

A megbízási szerzdést megbízó azonnali hatállyal bármikor felmondhatja, köteles azonban helytállni a megbízott által már elvállalt kötelezettségekért. (Ptk. 483.§ (1) bek.) Amennyiben a felmondás alapos ok nélkül történt az ezzel okozott kárt meg kell térítenie. (Ptk. 483.§ (3) bek.)

Megbízó kizárólag írásban közölt felmondással mondhatja fel a megbízási szerzdést akár indokolás nélkül bármikor, de ez esetben, a fentiekben foglalt jogkövetkezmények mellett. Indokolás esetén az indoklásnak, tényszernek és alapos okkal történnek kell lennie, mely indoklásban foglalt tényállításnak minden elemét érintenie kell, és nehézség nélkül bizonyíthatónak kell lennie.

Amennyiben a megbízás megsznésére kerül sor, a megbízó semmilyen megfizetett összeg visszatérítésére igényt nem tarthat abban es esetben ha az ügyvéd az ügy vállalási díján túlmenen (amely díj az elzetes egyeztetést, okiratok áttekintését, a perenkívüli egyezség és keresetlevél elkészítésének a munkadíját foglalja magában) mindig csak a végzett munkával arányos díjazást számláz, melynek kiegyenlítésével a munka teljesítése megbízó részérl igazoltnak tekintend. Megbízó tudomásul veszi, hogy az Ügyvédi Irodának adott megbízás gondossági kötelem, azaz Megbízott nem vállalhat és nem vállal felelsséget semmiféle eredmény eléréséért, csupán azért, hogy az ügyben a legjobb tudása szerint jár el, és mindent megtesz Megbízó érdekeinek képviseletében.

A megbízási szerzdésre egyebekben a Ptk. XL fejezetében és az Ügyvédi Kamara vonatkozó szabályaiban foglaltak az irányadók.

A megbízott az üggyel kapcsolatos jogi, anyagi és kártérítési felelsségét a jelen szerzdés alapján korlátozni kívánja. Erre tekintettel a szerzd felek megállapodnak abban, hogy az ügyvédi iroda – a szándékos bncselekménnyel okozott károk kivételével – bármilyen jogcímen vele szemben támasztott anyagi igények tekintetében csak és kizárólag az ügyvédi munkadíj, a költségátalány, valamint az ezen költségeket terhel ÁFA, és a megbízási szerzdéssel kapcsolatosan felmerül készkiadások erejéig vállal anyagi felelsséget,  minden ezen felül jelentkez anyagi igényt kizár, elutasít. Ennek ellentételezése céljából került a jelen szerzdésben rögzített ügyvédi munkadíj megállapításra. Ezt a lényegi kikötést a megbízó megtárgyalás és értelmezés után elfogadja, és a megbízási szerzdés aláírásával nyugtatja.  

 

Megbízók és Megbízott között a kapcsolattartás a szóbeliséget meghaladóan az írásbeliség, és annak dokumentálhatósága e körben is érvényességi kellék.

Ügyvédi iroda, ill. az ügyvéd arra vállal kötelezettséget, hogy az üggyel kapcsolatos valamennyi olyan információt, melyet az ügyfél nem ismerhet, és együttes feltételként az ügy kimenetele szempontjából bizonyíthatóan jelentséggel bír, határidben, de legkésbb a tudomásra jutástól számított 10 napon belül megbízó tudomására hozza. Egyekben a kapcsolattartás telefonon, elzetes idpont egyeztetés után személyesen, vagy e-mail útján elsdlegesen megbízó ügyfél érdekkörében merül fel, és annak eleget kell tennie. Amennyiben ezt elmulasztja, nem hivatkozhat az ügyvéd kapcsolattartásának, tájékoztatási kötelezettsége elmulasztására.

 

Megbízott és megbízó kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerzdéssel összefüggésben vagy abból ereden egymással szemben a szerzdés felmondása esetén semmilyen követelésük és igényük nem lesz, sem perben sem peren kívül, e jogukról véglegesen visszavonhatatlanul a felek lemondanak.

15)             KAPCSOLATTARTÁS A FELEK KÖZÖTT

A szóbeliséget meghaladóan az írásbeliség, és annak dokumentálhatósága e körben is érvényességi kellék.

Ügyvédi iroda, ill. az ügyvéd arra vállal kötelezettséget, hogy az üggyel kapcsolatos valamennyi olyan információt, melyet az ügyfél nem ismerhet, és együttes feltételként az ügy kimenetele szempontjából bizonyíthatóan jelentséggel bír, határidben, de legkésbb a tudomásra jutástól számított 10 napon belül megbízó tudomására hozza. Egyekben a kapcsolattartás telefonon, elzetes idpont egyeztetés után személyesen, vagy e-mail útján elsdlegesen megbízó ügyfél érdekkörében merül fel, és annak eleget kell tenni. Amennyiben ezt elmulasztja, nem hivatkozhat az ügyvéd kapcsolattartásának, tájékoztatási kötelezettsége elmulasztására.

16)             AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJ - általános tájékoztató

 

A jelenleg hatályos szabályozás szerint szabad megállapodás tárgya.

Annak összegénél eljáró ügyvéd tekintetbe veszi a pertárgyérték mellett a várhatóan végzend munkát, továbbá az utóbbi körében azt, hogy korrekt eljárásához csak bizonyos számú ügy vállalására van lehetsége.

Minden az ügyfél által kifizetett összegrl az ügyvédi iroda számlát bocsát ki, melynek nettó összegét 20%-os ÁFA terheli. A számla összegét banki átutalással, vagy a Volksbank valamelyik fiókjának pénztárába az ügyvédi iroda bankszámlájára kell befizetni. Ez alól kivétel az egyszeri jogi tanácsadás munkadíja lehet, ha azt további ügyvédi munka nem követi. Ez készpénzben az ügyvédnek közvetlenül kiegyenlíthet, és arról az ügyvéd az ügyfél címére postai úton kézi számlát küld.

A számlákon szerepl összegek nem az ügyvéd jövedelmét, hanem az iroda árbevételét jelentik, melybl fedeznie kell a fenntartási költségeket, adókat, és különböz más terheket és közterheket.

 

17)       Az elzkben foglaltak alapján konkrét összegszerségek megjelölése nélkül a munkadíj az alábbiakból állhat össze:

a)      Egyszeri jogi-szakorvosi tanácsadás díja felek megállapodása szerint.

b)      Ügyvédi átalány munkadíj Magában foglalja az iratok áttanulmányozását, az esetleges peren kívüli eljárásban kárigény elterjesztését, tárgyalását, perben a kereset elkészítését, valamint valamennyi további bírósági beadvány (elkészít irat, kirendelt szakértnek felteend kérdések, szakvéleményekre tett észrevételek stb.) megszerkesztésének díját. Esedékessége: az ügy vállalásával egyidejleg. Megfizetése az ügy vállalása függ feltételét képezi. Addig az idpontig, amíg ezen összeg az ügyvéd számlájára nem érkezik be az ügyvéd semmilyen cselekményt nem köteles végezni! Ezen összeg peren kívüli egyezség sikere esetén, és akkor is megilleti megbízottat (azaz, az ügyfél ebbl semmilyen visszatérítésre igényt nem tarthat), ha szerzdést az ügyfél a kárigény elterjesztése, a kereset beadása után, de az ítélethozatal eltt bármilyen okból és bármikor felmondja, vagy azt eljáró ügyvéd az ügyfél szerzdésszegése miatt felmondani kényszerül. Ennek indoka: E díj úgy került megállapításra, hogy az elzben felsorolt cselekmények (kárigény elterjesztés, kereset beadás) után azt mindkét fél a már végzett munkával arányosnak találta.

c)      A további pontok ügyvédi munkát a következk tartalmazzák.

A.     Rezsiórabér: A megbeszélések és a  bírósági tárgyalások tényleges idtartamára számított óradíj amely a tényvázlatban került meghatározásra, + ÁFA.  A díj  minden megkezdett órára megfizetend. (A rezsiköltség nem az ügyvéd munkadíja kizárólag, hanem az tartalmazza a ténylegesen felmerült költségeket kivéve a  postaköltséget, és illetéket, ami a Megbízó közvetlen költsége.

 

      B.     Utazási költségek: Csak Budapest területén kívül es tárgyalások esetén merülnek fel, és az alábbiakból tevdnek össze: Bp. Ügyvédi Irodától történ indulástól ugyanoda történ visszaérkezésig eltelt idbl levonva a tárgyaláson töltött idt, kapjuk meg az utazási órabér költséget. Összege amely a tényvázlatban került meghatározásra+ ÁFA

C.     A tényleges üzemanyag költség

D.     Gépkocsi amortizáció km-ben. Összege: 25 Ft/km + ÁFA

E.     Amennyiben a Bíróság perköltséget ítél meg, az minden esetben az eljáró ügyvédet illeti meg azzal, hogy abból a Megbízó által megfizetett illeték a Megbízó részére a perköltségbl kifizetésre kerül.

A 17.c pontban felsorolt költségek amennyiben a Megbízó a tárgyaláson jelen van, a tárgyalás napján esedékesek, amennyiben nincs jelen, abban az esetben az ügyvéd által kiállított számla Megbízó általi kézhezvételét követ 5 munkanapon belül kell, hogy az ügyvéd számláján jóváírásra kerüljön. Megbízó tudomásul veszi, amennyiben Budapest határain kívül kerül sor a tárgyalásra vagy adott esetben a rendrségi kihallgatásra, abban az esetben a 17.c) pont A és B francia pontjai esetében külön számla kerül kiállításra a 17.c) pont C és D francia pontoktól.

d)      A sikerdíj:

A.    Csak sikerdíjban történ megállapodásra nincs lehetség, mivel az ügyvédi tevékenység nem eredmény, hanem gondossági kötelem. Ebbl következen az ügy kimenetelének teljes kockázatának, költségeinek vállalása eljáró ügyvédtl nem várható el. Sikerdíj nem képezi az ügy vállalásának feltételét, de az esetben az egyéb ügyvédi díjtételek a piaci viszonyok alapján kerülnek a tényvázlatban megállapításra.

B.    A sikerdíj nem lehet eltúlzott mérték, de a sikerdíj nagysága és a fent felsorolt ügyvédi munkadíjtételek egymással fordított arányban állnak, és azt a célt szolgálják, hogy az anyagiak miatt jogait egyébként nehezen érvényesíteni képes ügyfélnek is jogi képviselet mellett lehetsége legyen. Az utóbbi esetben nyilván a sikerdíj nagysága magasabb. A sikerdíj a bíróság által az ügyfél javára megítélt tényleges összeg (tke, kamatai, egy évi járadék) meghatározott %-a + ÁFA összege.

C.    Amennyiben a bíróság a kereset jogalapját jogers közbens ítélettel állapítja meg, mely után megbízó a jelen ügyvédi megbízási szerzdést felmondja, úgy Megbízó kötelezi magát arra, hogy a keresetben megjelölt pertárgyérték sikerdíjban meghatározott %-át + ezen összeg 20%-os ÁFA-ját eljáró ügyvédnek megfizeti. A jelen ÁSZF aláírását a Megbízó részérl úgy is kell tekinteni, mint a Megbízó végleges és visszavonhatatlan jognyilatkozatát arra nézve, hogy a meg nem fizetett sikerdíjra irányuló fizetési meghagyás ellen ellentmondással nem él.

Minden sikerdíjas megállapodásnál az ügyfél végleges és visszavonhatatlan jognyilatkozatot tesz arra nézve, hogy a peren kívüli egyezséggel, vagy jogers ítélettel megállapított teljes összeg eljáró ügyvédi iroda megadott számlájára kerüljön átutalásra, melybl eljáró ügyvéd jogosult a sikerdíjat, és egyéb esetlegesen még ki nem egyenlített tényvázlat szerinti járandóságát az ügyfél külön hozzájárulása nélkül levonásba helyezni. Az így fennmaradt összeget, pedig az eljáró ügyvéd a bankszámlájára történ beérkezéstl, illetve arról tudomásszerzésétl számított nyolc munkanapon belül az ügyfélnek elre egyeztetett idpontban a CIB Bank Bp. II. ker. Medve u. 4-14 szám alatti fiókjában, készpénzben kifizeti, vagy az ügyfél által megjelölt bankszámlára átutalja.

18)             AZ ELZEKBEN FELSOROLT ÜGYVÉDI MUNKADÍJAK NEM FOGLALJÁK MAGUKBAN

a)     a különböz illetékeket,

b)     megbízó terhére a bíróság által esetlegesen megítélt perköltséget,

c)     dokumentum kikérés költségeit.

d)     a bíróság által kirendelt igazságügyi szakért díját

e)     magánszakértként külön felkért szakorvos, szakért költségeit, amennyiben ez szükséges

f) az üggyel kapcsolatban felmerült egyéb ügyvédi kézkiadásokat, melyek szükségességét és összegét az ügyvédnek kell bizonyítania

 

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS


A tényvázlatban foglaltak nem terjednek ki arra az esetre, ha a jogers ítélet ellenére a kötelezett nem teljesítene, azaz a végrehajtási eljárásra kerül sor. Arra nézve felek tényvázlat kiegészítésében, külön ügyvédi munkadíj ellenében rendelkezhetnek. Eljáró ügyvédnek arra nézve nincs automatikus ügyvállalási kényszere. A végrehajtási eljárás költségeit az ügyfélnek kell állnia.

A tényvázlatban kikötött sikerdíj - az elzkben részletezett természetébl ereden - azonban ez esetben is megilleti eljáró ügyvédet.

19)             EGYÉB KIKÖTÉSEK


Az ügy befejezésével valamennyi iratot a Megbízó köteles a Megbízottól átvenni átvételi elismervény ellenében.


Megbízó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jogeset anonimizált formában tudományos, illetve publikáció céljára felhasználható

 

Budapest, 2012-február 11. napja

Jelen ÁSZF érvényes visszavonásig.

 

 

Alulírott ……………………………………………, …………………………………………………….. szám alatti lakos

Tel:…………………………………..,

e-mail cím:……………………………………………………….

Lakcím: ………………………………………………………….

és

 

Alulírott ……………………………………………, …………………………………………………….. szám alatti lakos

Tel:…………………………………..,

e-mail cím:……………………………………………………….

Lakcím: ………………………………………………………….

 

kijelentem/kijelentjük*, , hogy a jelen ÁSZF-et  elolvastam/ elolvastuk* , tudomásul vettem /vettük*, azzal kapcsolatban kérdésünk nincs. Kijelentjük, hogy eljáró ügyvéd mindenre kiterjeden részletes felvilágosítást adott mind a szerzdés tartalmára, mind az ügyre vonatkozóan. Megbízásom/Megbízásunkat* ennek alapján megadom/ megadjuk*:

 

*- a nem kívánt rész törlend

 

Kelt: Budapesten,

 

 

 

…………………………………………..                                                                      …………………………………………..

                              Aláírás                                                                                                            Aláírás

 
 
   
Back Top