home sitemap contact us  
Foldal arrow Cikkek arrow Plyzat, nyilvnos kzzttel jogi szablyozsai
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
Plyzat, nyilvnos kzzttel jogi szablyozsai Nyomtats E-mail

Pályázat, nyilvános közzététel jogi szabályozásai


A pályázati rendszerek szerepe és jelentsége a közszolgálatban

 

Növekszik a feladatok komplexitása, a közigazgatásban az egyre összetettebb feladatok ellátásához sokoldalúan képzett köztisztviselkre van szükség. Ehhez a közszolgálati rendszerek különféle kiválasztási módszereket alkalmaznak. A kiválasztási módszerek jelentségét azért kell hangsúlyozni, mert a kiválasztás, illetve a kinevezés a legfontosabb munkáltatói intézkedések közé tartozik, hiszen hosszú idre befolyásolja a közszolgálati jogviszony fennmaradását. A nem megfelel kiválasztás súlyos pénzügyi következményekkel járhat, mivel a közszolgálati jogviszony sajátosságából következen a közszolgálati jogviszony megszüntetésére az esetek dönt többségében csak felmentéssel, illetve végkielégítéssel kerülhet sor.

A szakemberek kiválasztását sokféle megoldás könnyítheti meg:

- a nyilvános pályázat kiírása szélesíti a figyelembe vehet jelentkezk körét, nagyobb merítési lehetséget biztosít csaknem valamennyi karrierrendszer közszolgálat alkalmazza a nyilvános pályázatot, mivel ha rosszul döntöttek, azonnal megszabadulhatnak a köztisztviselktl;

- a próbaids szolgálat a próbaid tartama alatt bármelyik fél indoklás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti a közszolgálati jogviszonyt. Ebben az esetben a munkáltatónak nem kell számolnia azokkal a korlátozásokkal, amelyek egyébként a közszolgálati jogviszony stabilitását biztosítják (pl. felmentési jogcímek, végkielégítés). Németországban a legelterjedtebb kiválasztási forma, ahol mindaddig amíg a gyakornok nem ad tanúbizonyságot szakmai felkészültségérl és alkalmasságáról (vizsga), addig nem kaphat határozatlan idej kinevezést;

- a gyakorlati vizsga, a vizsgakötelezettség bevezetése a közszolgálati jogviszony véglegesítéséhez kötdik. A kiválasztás objektivitását javítja, mivel nem a munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelésétl függ a köztisztvisel végleges kinevezése, hanem a vizsga eredményétl;

- a felvételi vizsga a leggyakoribb kiválasztási módszer, számos nemzetközi szervezet is versenyvizsgák szervezésével oldja meg a szakember utánpótlást. Alkalmazása szükségtelenné teszi a képesítési elírásokat, mivel nem a diploma, hanem a vizsgaeredmény dönti el a jelölt alkalmasságát. Hátránya, hogy nélkülözi a személyes kapcsolatokon alapuló szakmai együttmködés kialakításának lehetségét;

- a kinevezés kötelez közzététele a kiválasztás társadalmi kontrollját ersíti, s egyben hozzájárul a közigazgatás átláthatóságának javításához;

- a képességvizsgáló módszerek a pszichológiai és egyéb alkalmasságot vizsgáló módszerek a jelölt mélyebb megismerését segítik el, elterjedésükre inkább csak az elkövetkezend években lehet számítani.

Annak ellenére, hogy a közszolgálatban nincs általános érvény kötelez pályáztatási rendszer a Ktv. kötelezvé teszi a pályázatot egyes állások esetében (pl. a jegyzk esetében és a vezetk meghatározott körében). Vezetk esetében ez azt jelenti, hogy a Miniszterelnöki Hivatalnál, minisztériumnál, illetve a kormányhivatalnál fosztályvezeti megbízás - fszabály szerint - csak pályázat alapján adható.

 

Ha a köztisztviseli állás betöltésére a munkáltatói jogkör gyakorlója pályázatot ír ki, vagy a pályázat kiírását jogszabály kötelezvé teszi, a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

- a közigazgatási szerv megnevezését;

- a betöltend munkakör, vezeti megbízás vagy kinevezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezését;

- az ellátandó feladatok ismertetését;

- a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban elírt és egyéb szükséges valamennyi feltételt;

- az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást;

- a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának határidejét;

- a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatást;

- a képesség-, illetve alkalmassági vizsgálat lefolytatására vonatkozó szabályokat;

- az állás betöltésének idpontját;

- a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását.

 

A pályázati felhívást a hivatalos értesítben közzé kell tenni, de emellett egyéb közzétételi forma is alkalmazható.

A pályázat benyújtására meghatározott id a pályázati felhívásnak a hivatalos értesítben történ megjelenésétl számított 15 napnál rövidebb nem lehet.

A pályázatok elbírálásának szakmaiságát hivatott szolgálni az a rendelkezés, amelynek alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója legalább háromtagú elkészít bizottságot hozhat létre a pályázatok elzetes értékelésére. Nincs akadálya annak, hogy a bizottság munkájába bevonják a közigazgatási szervnél mköd munkavállalói érdek-képviseleti szerv képviseljét is.

A bizottság természetesen nem veheti át a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörét. Feladata kizárólag arra korlátozódik, hogy a döntést elkészítse. Ennek érdekében rangsort állít fel az els három legjobb eredményt elért pályázat közül, amelynek alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a kinevezésrl. A rangsor nem köti a munkáltatói jogkör gyakorlóját, de nem nevezhet ki olyan pályázót, aki nem szerepel a bizottság által felállított rangsorban.

A pályázat eredményérl a pályázókat haladéktalanul, de legkésbb a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül írásban kell tájékoztatni. Az eredménytelenül pályázóknak az értesítéssel egyidejleg a teljes pályázati anyagukat vissza kell küldeni. Ez azt jelenti, hogy a pályázó hozzájárulása nélkül a pályázati anyagot nem lehet tovább adni más közigazgatási szervhez a siker reményében.

 

2007. szeptember 1-jétl alapveten megváltoztak a közigazgatási álláshelyek pályáztatására vonatkozó szabályok. Így a teljes közigazgatás személyi állománya tekintetében 2007. szeptember 1-jétl érvényesül a pályázati kötelezettség. A közigazgatási szerv pályázat csak abban az esetben írhat ki, ha a köztisztviseli hely - a vezeti kinevezést, vezeti megbízást kivéve - tartalékállományban lév köztisztviselvel nem tölthet be. Emellett a törvény kivételeket is megállapít a pályáztatási kötelezettség alól, mely kivételek a rugalmasság biztosításához fzd fontosabb érdeket helyezik eltérbe a versenyelvséghez képest. Így pl. pályázat nélkül is adható vezeti kinevezés, megbízás annak a köztisztviselknek, aki a közigazgatási szervnél legalább egy évig alkalmazásban áll. A bels elmenetelt szolgáló kivételek mellett nem kell pályázati eljárást lefolytatni pl. a közalkalmazotti jogviszonyból történ áthelyezés esetén, közalkalmazotti, illetve versenyszférába tartozó foglalkoztató közigazgatási szervvé alakulása esetén, vagy pl. az egy évet meg nem haladó határozott idej kinevezéskor.

 

A törvénymódosítás szerint a pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen a pályázat benyújtásának idpontjában közigazgatási versenyvizsgával. Ezt a rendelkezést csak a 2009. március 1-je után benyújtott pályázatok esetében kell majd alkalmazni.

A törvény rögzíti a pályázati eljárással kapcsolatos legfontosabb garanciális szabályokat. A pályázat benyújtására meghatározott id a pályázati felhívásnak a pályázatot kiíró szerv által történ közzétételétl számított 10 napnál nem lehet rövidebb. A pályázatot kiíró szerv által meghirdetett pályázatban megjelölt benyújtási határidt a pályázatot kiíró szerv által történ közzétételtl kell számítani. A pályázati felhívás kötelez tartalmi elemeit szintén a törvény határozza meg, ezek a következk:

- a közigazgatási szerv megnevezése,

- a betöltend munkakör, vezeti megbízás vagy kinevezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezése,

- az ellátandó feladatok ismertetése,

- a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban elírt és egyéb szükséges valamennyi feltétel,

- az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás,

- a pályázat benyújtásának feltételei, határideje, valamint elbírálásának határideje,

- a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános tájékoztatás,

- az állás betöltésének idpontja,

- a pályázathoz csatolandó iratok felsorolása.

A törvény lehetvé teszi betöltött állásra is pályázat kiírását, feltéve, hogy legkésbb a pályázat elbírálásának napjától az állás betölthet és az állást betölt köztisztviselt a kiírást megelzen legalább 8 nappal korábban a pályázat kiírásáról írásban tájékoztatják.

A közigazgatási versenyvizsga rendszer fokozatos általánossá tételével párhuzamosan a pályázat érvényességének feltételévé válik, hogy a pályázó rendelkezzen a pályázat benyújtásának idpontjában eredményes versenyvizsgával. A pályázatokról a kinevezési jogkör gyakorlója a benyújtásra elírt határidt követ 30 napon belül, testület esetében a következ ülésen dönt. E döntésének szakmailag megalapozott elkészítésére a kinevezési jogkör gyakorlója legalább háromtagú elkészít bizottság hozhat létre. A törvény lehetvé teszi azt is, hogy a bizottság munkájába a közigazgatási szervnél mköd munkavállalói érdek-képviseleti szerv képviseljét is bevonják.

 

A megalapozottabb kiválasztás elsegítése és a lehetséges pályázók tájékoztatása érdekében a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (web elérhetsége: www.kozigallas.gov.hu)  2008. január 1-jétl toborzási adatbázist mködtet. Az adatbázisba azok a magyar állampolgárok, valamint ügykezelk esetében nem magyar állampolgárok kérhetik a felvételüket, akik megfelelnek a közszolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges követelményeknek, vagyis büntetlen eléletek, cselekvképesek és legalább középiskolai végzettséggel rendelkeznek. A törvény melléklete meghatározza azokat az adatokat is, amelyek a toborzási adatbázisba történ felvételhez szükségesek. A közigazgatási szerv vezetje a toborzási adatbázisban egyéni azonosításra alkalmatlan módon nyilvántartott személyek adataihoz közvetlenül hozzáférhet. Emellett a kiválasztott személyek adatbázisban nyilvántartott adatait a központtól a közigazgatási szerv vezetje közvetlenül meg is kérheti. A toborzási adatbázisra vonatkozó részletszabályokat a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjérl, annak szervezésérl, és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésrl, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól szóló 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza.

A toborzási elektronikus rendszerhez történ közvetlen (online) hozzáférés érdekében a KSZK egyedi azonosítót ad ki a közigazgatási szerv által meghatalmazott ügyintézknek, valamint a toborzási adatbázisba jelentkez személyeknek. A toborzási adatbázisba jelentkez személyek a regisztrációs adatlap elektronikus úton történ kitöltésével kapják meg az elektronikus rendszer használatához szükséges egyedi azonosító számukat. Amennyiben a toborzási adatbázisban szerepl személy elektronikus úton pályázni kíván, hozzájárulhat a toborzási adatbázisban szerepl adatainak a pályázati adatbázisban történ nyilvántartásához. Ebben az esetben a toborzási adatbázisban nyilvántartott adatai - ideértve a munka-alkalmassági teszt adatait is - a szükséges mértékben továbbításra kerülnek a pályázati adatbázisba. Ugyanakkor az elektronikus úton pályázó pályázata megküldésével egyidejleg, vagy a pályázat lezárását követen hozzájárulhat adatainak a toborzási adatbázisban történ nyilvántartásához.

 

Szerz: dr. Banai Krisztina

Lektorálta: dr. Kismarton Judit

 

 
 
   
Back Top