home sitemap contact us  
Foldal arrow Egyb arrow A munkaviszony ltestse- a munkaszerzds
   
Foldal
Kapcsolat
Publikcik
Cikkek
Egyb
Esemnyek
Gyakori krdsek
Mentrkp
Legfrisebb
Kapcsolat
Levelezési cím:
1550 Budapest, Pf.:174
1138 Budapest, Tomori köz 18. fsz. 3.
Telefon:
+36 20 946 3074
+36 1 270 1670
Fax:
+36 1 236 0834
+36 20 940 1371
E-mail:
Az email cm vdve van a spam botoktl, a megtekintshez a JavaScript bekapcsolsa szksges
 
A munkaviszony ltestse- a munkaszerzds Nyomtats E-mail
A Munka tv. 1. §-át követ magyarázatban már korábban részletesen kifejtettem a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok (pl. a munkaviszony, a megbízási, a vállalkozási jogviszony) jellemz sajátosságait és különbségeit. Utaltam arra, hogy a foglalkoztatók gazdasági okokból, a munkabérfizetéshez kötd egyéb járulékfizetési kötelezettség elkerülése, valamint a Munka tv. egyes rendelkezéseinek (pl. felmondási védelemre vagy a rendkívüli munkavégzésre, a heti pihenidre vonatkozó szabályok) kijátszása érdekében az egyébként munkaviszony jelleg foglalkoztatásra is sok esetben megbízási vagy vállalkozási szerzdést kötnek. Ezekben a szerzdésekben azonban gyakran megtalálhatók olyan sajátos elemek, például: a munkaid kezdete, vége, túlóra elszámolása, a szabadságos napok száma, amelyekbl arra lehet következtetni, hogy a felek között munkaviszony jött létre és a megkötött szerzdés ebbl kifolyólag ún. színlelt szerzdésnek minsül.


 

A szerzdés típusát elnevezésétl függetlenül az összes körülményre tekintettel kell megítélni. A törvény meghatározza továbbá, hogy melyek azok a szempontok, amelyek figyelembe vétele, illetve vizsgálata segít megállapítani a szerzdés ténylegesen létrejött típusát.

 

A különféle jogviszonyok sajátosságaira tekintettel, a felek a jogszabályi keretek között szabadon dönthetnek a szerzdés tartalmáról, azonban a választott szerzdés tartalma az adott szerzdés típusra vonatkozó jogszabályi elírásokkal nem lehet ellentétes.

A foglalkoztató és a részére munkát végz személy között létrejött jogviszony minsítésére a munkaügyi ellenrzést végz felügyelk jogosultak.

 

A munkavállaló és a munkáltató közötti munkaviszony - ha törvény másként nem rendelkezik - munkaszerzdéssel jön létre. Lényeges szabály, hogy a  munkaszerzdést írásba kell foglalni. A munkaszerzdés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerzdés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követ harminc napon belül - hivatkozhat.

 

A munkaszerzdés megkötése során különösen ügyelni kell az alábbiakra:

- a munkaviszony munkaszerzdéssel jön létre, így akár az egynapos, illetve bármilyen rövid idtartamra szóló munkavégzésre vonatkozó munkaszerzdést is írásba kell foglalni. (Kivételt képez ez alól az alkalmi munkavállalói könyvvel történ foglalkoztatás).

- a munkaviszony kizárólag törvény rendelkezése alapján - a munkáltató egyoldalú jogi aktusával, - azaz pl. kinevezéssel, választással is létesülhet, melynek érvényességi kelléke a munkavállaló elfogadó nyilatkozata, aláírása is szükséges.

- ha a munkaszerzdés létesítése hatósági engedélyhez kötött, akkor a munkaszerzdést csak az engedély beszerzését követen lehet megkötni. E szakasz beiktatását indokolta egyrészt hogy a 16 éven aluli fiatal munkavállaló alkalmazásához gyámhatósági engedély szükséges, másrészt a külföldi munkavállalók magyarországi foglalkoztatásához elzetes be kell szerezni a munkaügyi központ engedélyét.

- a munkaszerzdés írásba foglalásáról a munkáltatónak kell gondoskodni.

- a munkaszerzdés nemcsak a kollektív szerzdéssel, hanem jogszabállyal sem állhat ellentétben, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezbb feltételt állapít meg.

 

A munkaszerzdésben a felek bármely kérdésben megállapodhatnak. A munkaszerzdés jogszabállyal, illetve kollektív szerzdéssel ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezbb feltételt állapít meg

 

A munkaszerzdés kötelez tartalmi elemei, amelyben a feleknek feltétlenül meg kell állapodniuk:

- a személyi alapbérben: személyi alapbért idbérként kell meghatározni, - órabér, napibér, havibér -, melynek összege teljes munkaid esetén a minimálbérnél, garantált bérminimumnál kevesebb nem lehet; az alapbér összegszersége mellett rögzíteni szükséges, milyen idtartamú munkavégzés kötdik hozzá; a személyi alapbérben teljesítménybérezés esetén is meg kell állapodni, de ha a teljesítmény követelmény teljesítése nemcsak a munkavállalón múlik, akkor garantált bér megállapítása is kötelez.

- a munkakörben: a konkrét munkakör megjelölése, amit köteles a munkavállaló elvégezni, mert például ennek ismeretében lehet vizsgálni a szakmai, egészségügyi alkalmasságot; 2006. január 1-jétl hatályos új rendelkezés szerint a munkáltató a munkaköri feladatokról és a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségrl a munkaszerzdés megkötésekor, de legkésbb az ezt követ 30 napon belül köteles a munkavállalót tájékoztatni. A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség ismerete abból a szempontból is fontos, mert a garantált bérminimumot ennek függvényében kell a munkavállalónak biztosítani. A munkaügyi ellenrök is a munkakör és az iskolai végzettség pontos ismeretében tudják a munkabérre vonatkozó szabályok betartását ellenrizni. A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségrl való tájékoztatás akkor maradhat el, ha a munkakört és a végzettséget jogszabály határozza meg, [pl. a 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szerint gyógymasszri munkakörbe csak középfokú iskolai végzettséggel és gyógymasszr vizsgával rendelkez személyt lehet alkalmazni].

- a munkavégzés helyében: a munkaszerzdésben rögzíteni kell, hogy állandó, vagy változó munkahelyre került-e a munkavállaló felvételre; értelemszer megjelölést kell használni, pl. székhely, telephely címe, közigazgatási terület konkrét megnevezése, az ország meghatározása, ha a munkavállalót tartósan külföldön szándékoznak foglalkoztatni. Változó munkahely esetén a munkavégzés helye az, ahova a munkavállalót munkavégzésre beosztották.

- a felek nevét (ez alatt értjük egyrészt a munkáltató pontos nevét, megnevezését, melynek a cégnyilvántartásban, illetve egyéb hatósági nyilvántartásban szerepl név felel meg, másrészt a munkavállaló nevét),

- a felek munkaviszony szempontjából lényeges adatait. A Munka tv. a lényeges adatok körét nem nevesíti, de ezeknek tekinthet a felek azonosítására alkalmas adatok, pl. a munkáltató székhelye, a nyilvántartásba vev cégbíróság megnevezése, cégjegyzékszáma, illetve a munkáltató egyéb nyilvántartási száma, vagy a munkavállaló esetén személyi adatai, adószáma, TAJ száma, lakhelye stb.

Természetesen a munkaszerzdésben más kérdésekben is (pl. próbaid kikötése, bérpótlékok, túlóraátalány, munkavégzés kezdete ill. vége, felmondási, felmentési id, többlet-végkielégítésben) meg lehet állapodni, aminek különösen olyan munkáltató esetében van nagy jelentsége, ahol kollektív szerzdés megkötésére nem került sor. Kollektív szerzdés hiányában ugyanis a munkaszerzdésben jelenhetnek meg a felek szándékát tükröz speciális szabályok.

 

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége:

A 91/533/EGK irányelvvel összhangban meghatározásra került, hogy a munkaszerzdés megkötésével egyidejleg mirl köteles tájékoztatást adni a munkáltató. Ezek olyan lényeges, a napi munkavégzéshez kötd információk, amelyek pontos megismerésével esetleg számos jogvita elkerülhet. 2006. január 1-jétl a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége kiegészült azzal, hogy a munkáltató arról is köteles tájékoztatni a munkavállalót, hogy mködik-e üzemi tanács, illetve üzemi megbízott, központi üzemi tanács a munkáltatónál.

A fentiek alapján tehát ügyelni kell arra, hogy a munkaviszony a munkaszerzdés megkötésével jön létre, és a munkáltatót széleskör tájékoztatási kötelezettség terheli. Nem kell alkalmazni e szabályokat akkor, ha alkalmi munkavállalói könyvvel történik a foglalkoztatás. Ennek lényege, hogy nem szükséges a munkáltatónak és a munkavállalónak a Munka tv. szerinti munkaszerzdést megkötnie, hanem a törvényben meghatározott rövid idtartamú foglalkoztatások esetén elegend az alkalmi munkavállalói könyv megfelel kitöltése és aláírása, illetve a napi munkavégzéshez és bérfizetéshez kötd közteherjegyek beragasztása és érvényesítése.

 

 

Szerz: dr. Banai Krisztina

Lektorálta: dr. Kismarton Judit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
Back Top