GT Módosítás
Újabb jogszabályi Módosítások!
Kérjük a Paragrafus rovat olvasása esetén a mellékletet feltétlenül olvassák el! (Melléklet  a Családorvosi Fórum 2007. évi Júliusi számához

Tisztelt Olvasók,

A kötelező cégmódosításra vonatkozó cikk közleményre történt leadását követően fogadta el a Parlament azt a Törvényt, amely 2007. szeptember 01. napján lép hatályba, és módosítja a 2006. évi IV és V. törvényből kiemelt rendelkezések egy részét, amelyet a jelen kiadványunk Paragrafus rovatában közzétettünk. 


A cikkben leírtakkal ellentétben, az új társasági törvényre történő áttérés határidejét kitolták 2008. július 01- napjára. Kizárólag a Cég döntésén múlik, hogy Társasági Szerződését mikor módosítja e határidőn belül.
Amennyiben a Társasági szerződés módosítását kizárólag a korábbi jogszabály miatt az indokolná, hogy a szerződés általános hivatkozásként az 1997. évi Társasági törvényre utal, abban az esetben módosítás nem szükséges.
Ugyancsak nem indokolja a módosítást az, ha a Közkereseti Társaság és a Betéti Társaság hivatkozásaiban a taggyűlésről rendelkezik tagok gyűlése helyett.
Amennyiben nincs szükség a Társasági Szerződés módosításra, abban az esetben a társaság erről a tényről illeték és közzétételi díj megfizetése nélkül tájékoztatja a Cégbíróságot arról, hogy a Társasági Szerződés módosítására nincs szükség, illetve arról, hogy a Társaság a 2006. évi IV tv rendelkezéseinek megfelelően működik.
Amennyiben a társaság nem tesz eleget a törvény által előírt kötelezettségének annak ellenére, hogy Társasági Szerződése, Alíptó Okirata Alapszabálya nem harmonizál a 2006. évi IV. törvénnyel, abban az esetben is köteles a 2006. évi IV törvényt alkalmazni a működése során, azonban a hivatalból való megszüntetéssel már nem kell számolni.

A fentieken túlmenően újabb módosítások lépnek hatályba 2007.szeptember 01. napjától. A lényegesebb változásokat csokorba szedtük.

A vezető tisztségviselő esetében e minőségében  - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - nem láthatja el munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve a közkereseti és a betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja.

Új Kft alapításánál a minimális törzstőke 500.000,-Ft az eddigi minimális 3.000.000,-Forintos törzstőke helyett.

Korábban ha egyszemélyes társaságot alapítottak, akkor a teljes törzstőkét a társaság rendelkezésére kellett bocsátani. 2007. szeptember 01. napjától egyszemélyes társaság alapítása esetén a Cégbírósághoz történő bejelentés előtt a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani, illetve a pénzbeli hozzájárulás tekintetében az alapító okirat ilyen rendelkezése esetén elegendő százezer forint pénzbeli hozzájárulásnak a cég javára történő befizetése.

Ugyancsak új lehetőség, hogy a Társaság székhelyeként annak az  ügyvédnek ügyvédi irodának a székhelye is bejegyezhető, aki a cég megbízásából gondoskodik a cég hivatalos iratainak az átvételéről érkeztetéséről, őrzéséről rendelkezésre tartásáról, továbbá a székhellyel kapcsolatos egyéb teendőkről. Un. székhelyszolgáltatás jogintézménye.  Tehát a cég székhelye és a központi ügyintézés helye nem feltétlenül ugyanaz. A továbbiakban meg kell jelölni a társasági szerződésben a központi ügyintézés helyét. A székhely egyben a központi ügyintézés helye is lehet.

Az okiratszerkesztő és az azt ellenjegyző (alapító okiratot elkészítő vagy azt módosító) ügyvédnek lehetősége van arra, hogy az aláírás-mintát ellenjegyezze. Az ügyvéd az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi.

Amennyiben a törvény a céget közvetlenül kötelezi arra, hogy a Cégközlönyben közleményt tegyen közzé, a cég választása szerint e kötelezettségének a cég honlapján való - e törvény szerinti - közzététellel is eleget tehet.

A 6. pontban rögzítettek esetén a cég köteles honlapot működtetni. Amennyiben amennyiben a cég a honlapját már nem kívánja fenntartani, köteles ezt a tényt a cégbíróságnak bejelenteni, kérve a honlapra és a honlapon való közzétételre vonatkozó adatok törlését. A bejelentéshez - elektronikus formában, külön jogszabályban meghatározott módon - köteles csatolni a korábban a honlapján közzétett közleményeit a cégiratok között való elhelyezés céljából. A cég honlapján történő közzététel részletes szabályait rendelet állapítja meg.